logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Infomacje ogólne PDF Drukuj Email

Projekt

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt pt. “Równe szanse na starcie w Gminie Wronki”

Projekt „“Równe szanse na starcie w Gminie Wronki” (Numer identyfikacyjny: POKL.09.01.01-30 zwany dalej “Projektem” jest realizowany przez Miasto i Gminę Wronki/Samorządową Administrację Placówek Oświatowych z siedzibą ul. Powstańców Wlkp.23, Wronki 64 -510 Wronki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu, w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Pod działania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  1. Głównym celem Projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wronki, w wyniku utworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolu samorządowym „Bajkowy Świat” we Wronkach. Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowym przedszkolu dla dzieci z terenów wiejskich i miejskich, w I kwartale 2013. Przedszkole obejmuje nauczaniem przedszkolnym 60 dzieci (Dziewczynek i Chłopców) zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wronki. Zaangażowanie 10 Rodziców (Kobiet i Mężczyzn) tych dzieci w tworzenie i działalność tego przedszkola. Integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w procesie wychowania przedszkolnego, w wyniku przyjęcia do przedszkola dwóch osób niepełnosprawnych.
  2. Projekt jest realizowany w okresie: 1 lutego 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. Obszarem realizacji projektu jest Miasto i Gmina Wronki.
  3. Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu jest 70 osób (60 dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat oraz 10 Rodziców/Opiekunów Prawnych tych dzieci) zamieszkujących wielkopolską gminę Wronki.
  4. Koszty organizacji Projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Wronki uzyskała na wyposażenie i prowadzenie Przedszkola w okresie realizacji Projektu dotację w wysokości 1 253 960,00. Wkład własny Gminy wynosi 15%.

We wrześniu 2012  r. Miasto i  Gmina Wronki złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie projektu polegającego na wyposażeniu i prowadzeniu Przedszkola Publicznego we Wronkach. Pod grudnia br. WUP ogłosił listę rankingową. Projekt „“Równe szanse na starcie w Gminie Wronki” zyskał uznanie ekspertów i znalazł się na I MIEJSCU w liście rankingowej.

 

Miasto i Gmina Wronki, otrzymała najwyższą w swojej historii pozyskiwania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego dotację w wysokości: 1 253 960,00 zł! Kwota ta zostanie przeznaczona na doposażenie  placówki w sprzęt audiowizualny, zabawki, materiały plastyczne, sprzęt do zajęć korekcyjnych, program do zajęć logopedycznych, dofinansowanie do 10 wycieczek  przedszkolnych, dodatkowo zatrudnienie obsługi, dwóch nauczycieli oraz specjalisty do dzieci niepełnosprawnych.

W ramach projektu dzieci będą miały zapewnione bezpłatnie zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z języka angielskiego,
  • zajęcia z logopedii,
  • zajęcia z rytmiki,
  • terapię pedagogiczną,
  • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Do realizacji zajęć zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt – wszystko ze środków pozyskanych w ramach dotacji. Ponadto w przedszkolu będzie prowadzony program integracji rodziców z przedszkolem poprzez aktywny udział  w przedsięwzięciach zaplanowanych w projekcie.