logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Integracja dzieci i rodziców PDF Drukuj Email

Integracja dzieci i rodziców

Nowe, gminne przedszkole we Wronkach jest miejscem realizacji projektu społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Gmina Wronki  otrzymała dotację w wysokości: 1 253 960,00 zł. Kwota ta jest przeznaczona na doposażenie bazy przedszkola, stworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 3 - 5 lat okresie od 01.02.2013r. do 31.12.2014r. Dzięki dofinansowaniu UE przedszkolaki w ramach projektu (60 dzieci oraz 10 rodziców) są objęte zajęciami dodatkowymi, takimi jak: język angielski,  rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z logopedii oraz zajęcia z terapii pedagogicznej - bezpłatnie. Unia finansuje  uczestnictwo  wielu ciekawych wycieczkach w ciągu trwania całego projektu m.in.

  • Wolsztyn/parowozy
  • Stary Rynek Poznań
  • Poznań – Centrum Aktiv
  • Poznań/ Palmiarnia
  • Gniezno - fabryka bombek
  • Poznań – Teatr Lalek
  • Rogowo – Park Dinozaurów
  • Witoldzin/agroturystyka
  • Bucharzewo/ stadnina koni
  • Chalin/Centrum Edukacji Przyrodniczej

W ramach zadania zostanie doposażona baza dydaktyczna w sprzęty audiowizualne, program do diagnozy i terapii logopedycznej, wyposażenie sali terapii ruchowej, materiały papiernicze, przystosowanie auli przedszkolnej.

Od lutego 2013 rozpoczęliśmy realizację zaplanowanych działań. Realizacja projektu polega na zwiększeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 60 dzieci w wieku 3 -5 lat z terenów wiejskich i miejskich, doposażeniu bazy dydaktycznej, organizacji zajęć dodatkowych oraz wyjazdów edukacyjnych. W wyniku działań podjętych w projekcie do przedszkola przyjęto dwie osoby niepełnosprawne.

Projekt oddziałuje również na rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wronki. W ramach projektu zaplanowano współpracę z rodzicami w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Przedszkole będzie miejscem integrującym lokalną społeczność, kontakty i współpracę między rodzicami, dziećmi i kadrą.

Celem jest integracja dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi oraz łagodzenie negatywnej stereotypizacji osób niepełnosprawnych. Rodzice włączą się w proces edukacji poprzez uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie przedszkola, wyjazdach edukacyjnych,  w zajęciach z udziałem rodziców np. dot. niepełnosprawności, czytania bajek przez rodziców na terenie przedszkola.

W przedszkolnym oddziale ogólnodostępnym, uczęszczają również dzieci niepełnosprawne z dziećmi w pełni sprawnymi. Maksymalna ilość dzieci niepełnosprawnych w takiej grupie to 5 osób. Żadne publiczne przedszkole w Gminie Wronki, nie prowadzi takich oddziałów.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do wzrostu tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

Corocznie liczba wolnych miejsc dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu  jest za mała w stosunku do potrzeb i oczekiwań rodziców. Od września 2013, dzięki Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki oraz Rady Miasta, zostanie utworzony oddział integracyjny w przedszkolu.
Zasadne jest tworzenie oddziałów integracyjnych w przedszkolach na terenie gminy. Wtedy możliwa będzie prawdziwa integracja dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem, w którym żyją. Rodzice nie będą zmuszeni korzystać z profesjonalnej pomocy daleko od miejsca zamieszkania, a dziecko niepełnosprawne nie będzie „wyrwane” z własnej grupy rówieśniczej. Nie można bowiem mówić o pełnej integracji społecznej dzieci niepełnosprawnych w gminach w których nie mają one dostępu do placówek oświatowych dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Dziecko niepełnosprawne powinno integrować się z grupą rówieśniczą z „własnego podwórka”, aby później na tym „podwórku” nie być osamotnionym. Tworzenie oddziałów integracyjnych w przedszkolach to zwiększenie szans na integrację dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem w którym żyją.

Monika Nowak

dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach