logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Przedszkole dzisiaj PDF Drukuj Email

Przedszkole nr 1 "Bajkowy Świat" zostało przeniesione do siedziby nowego budynku na os. Borek 20. Uroczyste otwarcie przedszkola odbyło się dnia 15 grudnia 2012 roku. Pracę w nowym budynku, w zwiększonych oddziałach rozpoczęto dnia 02 stycznia 2013. Obecnie nasze przedszkole liczy 10 oddziałów, do których uczęszcza  247 dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje grono nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje pedagogiczne.

W przedszkolu, od września 2013, został utworzony oddział integracyjny. Oprócz tego, od września 2012 roku organizuje się wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie w roku szkolnym 2013/2014, wczesnym wspomaganiem objętych  jest  7 dzieci.  Jesteśmy otwartą placówką, jeśli zaistnieje taka potrzeba, organizujemy także zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze lub indywidualne.

Najważniejszymi wartościami, którymi kierujemy się w naszej pracy są:

- bezpieczeństwo każdego z nas,

- wzajemna akceptacja,

- szacunek wobec siebie,

- promocja zdrowia

Wyróżnia nas: poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy z dziećmi, potrzeba ciągłego doskonalenia, otwartości na potrzeby dziecka i rodziców. Wspólnie z najbliższym środowiskiem budujemy przyjazne przedszkole, cel ten osiągamy poprzez zaspokajanie potrzeb społeczności przedszkolnej.

Proponowane przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne wspomagają ukształtowanie szczęśliwego, aktywnego, asertywnego wychowanka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie. i wysłuchiwać opinii innych. Kształcą odporność, dziecka na stres i napotykane trudności. Rozbudzają ciekawość poznawczą i pozytywne nastawienie do uczenia się oraz rozwijanie zainteresowania i uzdolnienia.

Jednym z kluczowych elementów programu przedszkola jest jak najpełniejsza obecność rodziców. Zaangażowanie rodziców w życie przedszkola nie tylko powoduje poprawę jakości opieki nad dzieckiem, ale również tworzy specyficzną atmosferę przyjaźni i więzi między nami.

Naszymi walorami są:

 • nowoczesny budynek w pełni wyposażony w nowe meble, dywany, sprzęt, zabawki
 • sala językowa
 • sala korekcyjna
 • piękna i duża aula na uroczystości rodzinne
 • kompetentna i wyspecjalizowana kadra pedagogów oraz pracowników zaplecza,
 • zagospodarowany zielony ogród,dwa place zabaw dostosowane do wieku i rozwoju dzieci
 • prowadzenie katechezy,
 • udział w konkursach i przedstawieniach teatralnych,
 • organizacja licznych spotkań okolicznościowych, wynikających z kalendarza uroczystości przedszkolnych,
 • prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,
 • smaczne posiłki,
 • serdeczna i życzliwa atmosfera.

 


 

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola „Bajkowy Świat”

Ciekawy świata i samodzielny, zaradny, co oznacza, że:

· często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość

· przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania

· osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności

Rozważny i odpowiedzialny, co oznacza, że:

 • dba o swe zdrowie, higienę osobistą, wygląd
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie
 • pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób

Uczciwy i prawdomówny, co oznacza, że:

· szanuje własność swoją i cudzą

· nie kłamie

Grzeczny i szanujący innych, co oznacza, że:

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
 • nie używa brzydkich słów szanuje innych ludzi, ich odmienność (np. niepełnosprawność)
KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW

PRZEDSZKOLA „BAJKOWY ŚWIAT”

W ZAKRESIE DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ


Dojrzałość społeczna

· dobry poziom adaptacji

· zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych

· samodzielność i aktywność

· przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość

Odporność emocjonalna

· zdolność do obdarzania uwagą i porozumiewania się w zrozumiały sposób (słuchają i wypowiadają się w różnych sytuacjach)

· umiejętność pokonywania trudności

· umiejętność znoszenia porażek i korygowania swego zachowania

· podejmowanie zadań na swoją miarę i realizowanie ich do końca

Motywacja do nauki

· rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki

· zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zadań oraz z własnych osiągnięć

· posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia

Opanowanie kluczowych umiejętności i sprawności decyduje o dojrzałości szkolnej dzieci zgodnie z wymogami podstawy programowej.