logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci PDF Drukuj Email

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 1 BAJKOWY ?WIAT WE WRONKACH

 1. I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
 2. Dzieci s? przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez rodzicw (opiekunw prawnych). S? odpowiedzialni za ich bezpiecze?stwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 3. Rodzice osobi?cie powierzaj? dziecko nauczycielowi lub osobie pe?ni?cej dy?ur w sali zbiorczej. W przeciwnym wypadku ?aden pracownik przedszkola nie mo?e ponosi? odpowiedzialno?ci za bezpiecze?stwo i zdrowie dziecka.
 4. W godzinach od 6.30 do 8.00 rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzaj? dziecko do sali zbiorczej. Punktualnie od godziny 7.30 czynne s? ju? wszystkie grupy. Dzieci rozchodz? si? do swoich sal pod opiek? nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzaj? dzieci i oddaj? pod opiek? nauczycielce danej grupy.
 5. Nauczyciel przyjmuj?cy dziecko pod opiek? od rodzicw zobowi?zany jest zwrci? uwag? na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty czy s? one bezpieczne i nie stwarzaj? zagro?enia.
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowi?zani s? przyprowadza? do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.
 7. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorob? nie nale?y przyprowadza? do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przezi?bione, kaszl?ce nie mog? przebywa? w grupie z dzie?mi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosi? rodzica o dostarczenie za?wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza? do ucz?szczania dziecka do przedszkola.
 8. Rodzice maj? obowi?zek zg?aszania wszelkich powa?nych dolegliwo?ci dziecka i udzielania wyczerpuj?cych informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne nale?y zg?asza?, do??czaj?c za?wiadczenie lekarskie.
 9. Po ka?dej nieobecno?ci dziecka spowodowanej chorob? zaka?n? rodzice zobowi?zani s? do przed?o?enia za?wiadczenia lekarskiego potwierdzaj?cego zako?czenie leczenia.

 1. II. ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
 2. Dzieci mog? by? przyprowadzane i odbierane przez inne osoby doros?e upowa?nione na pi?mie przez rodzicw (opiekunw prawnych), zdolne do podejmowania czynno?ci prawnych. Upowa?nienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Mo?e ono zosta? w ka?dej chwili odwo?ane lub zmienione.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) ponosz? odpowiedzialno?? prawn? za bezpiecze?stwo dziecka odebranego z przedszkola przez upowa?nion? przez nich osob?.
 4. Je?li dziecko b?dzie si? opiera?o, p?aka?o lub z innych przyczyn nie b?dzie chcia?o wyj?? z przedszkola z osob? upowa?nion? przez rodzicw, dziecko nadal pozostanie pod opiek? nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecno?ci) nauczyciel niezw?ocznie skontaktuje si? telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego post?powania.
 5. Wydanie dziecka osobie upowa?nionej przez rodzicw nast?pi po wcze?niejszym okazaniu przez tak? osob? dowodu osobistego nauczyciel zobowi?zany jest do wylegitymowania tej osoby.
  1. W przypadku telefonicznej pro?by rodzica, upowa?nienia s?ownego, nauczyciel zobowi?zany jest wykona? telefon sprawdzaj?cy do rodzica i potwierdzi? wcze?niejsz? informacj?. Zaistnia?? informacj? nale?y odnotowa? w rejestrze upowa?nie? telefonicznych.
  2. Nauczyciel ka?dej grupy jest zobowi?zany do prowadzenia ewidencji adresw zamieszkania, miejsca pracy i numerw kontaktowych rodzicw, prawnych opiekunw dzieci oraz osb upowa?nionych pisemnie przez rodzicw do odbioru dziecka.
  3. Odbir dziecka nast?puje w danej grupie do godziny 14.30 15.30 (w zale?no?ci od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 15.30 17.00 na sali zbiorczej.
  4. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzie?, ale tak?e widzie?, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego mo?na pozwoli? dziecku odej?? dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upowa?niona) dotar? na miejsce pobytu grupy.
  5. Przedszkole mo?e odmwi? wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbieraj?cej dziecko wskazuje na spo?ycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowi?zek zatrzyma? dziecko w przedszkolu do czasu wyja?nienia sprawy. W takich okoliczno?ciach nauczyciel zobowi?zany jest skontaktowa? si? z drugim rodzicem lub osob? upowa?nion? przez rodzicw. O zaistnia?ym fakcie powinien zosta? poinformowany dyrektor.
  6. ?yczenie rodzicw dotycz?ce nieodbierania dziecka przez jednego z rodzicw musi by? po?wiadczone przez orzeczenie s?dowe.

 1. III. POST?POWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ZG?OSZENIA SI? PO DZIECKO OSOBY NIEMOG?CEJ SPRAWOWA? OPIEKI
 2. Dzieci powinny by? odbierane z przedszkola najp?niej do godziny 17.00
 3. W przypadku braku mo?liwo?ci odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola- sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowi?zani s? do poinformowania o zaistnia?ej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 4. W razie wyczerpania wszystkich mo?liwo?ci odbioru dziecka przez rodzicw, prawnych opiekunw lub osb upowa?nionych pisemnie nauczyciel ma obowi?zek powiadomi? o zaistnia?ej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktowa? si? z Policyjn? Izb? Dziecka.
 5. Z przebiegu zaistnia?ej sytuacji nauczyciel sporz?dza protok? zdarzenia podpisany przez ?wiadkw, ktry zostaje przekazany do wiadomo?ci dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicw.

 1. IV. POSTANOWIENIA KO?COWE
 2. Z procedur? przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola w dniu ... rodzice w dniu . Potwierdzenia stanowi? podpisy pracownikw pod procedur? oraz listy obecno?ci rodzicw na zebraniach organizacyjnych (wrzesie?).
 3. Procedura obowi?zuje wszystkich pracownikw przedszkola, rodzicw dzieci ucz?szczaj?cych do przedszkola oraz osoby przez nich upowa?nione do odbioru dzieci.