logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Z kart historii przedszkola PDF Drukuj Email

Z kart historii przedszkola

Krtko o historii Przedszkola nr 1 Bajkowy ?wiat na Ko?ciuszki 20, a obecnie na os. Borek 20.

Wszystko zacz??o si? jak w bajce, dawno, dawno temu, ale nie za siedmioma rzekami i nie za siedmioma lasami tylko we Wronkach 1903 roku. Zosta? wybudowany dom pod wezwaniem ?w. Jadwigi dzi?ki fundacji rodzinnej ks. Radcy Grafowskiego. Dom przeznaczony zosta? na Dom Dziecka, ktry do 1909r. prowadzi?y w?adze ?wieckie, a od 3 kwietnia tego samego roku prac? obj??y siostry S?u?ebniczki Wielkopolskie z zakonu za?o?onego przez Edmunda Bojanowskiego. Podczas II wojny ?wiatowej dom zosta? zaj?ty przez okupanta hitlerowskiego. Po zako?czeniu dzia?a? wojennych siostry odzyska?y budynek, w ktrym kontynuowa?y swoj? prac? do 31 sierpnia 1961r. po czym Dom Dziecka oddano w?adz? pa?stwowym. Pierwszym kierownikiem tej placwki zosta?a Bo?ena Chru?ciel, a trzy lata p?niej Tadeusz Urbaniak. Siostry zakonne zachowa?y cz??? budynku, w ktrym mieszka?y do 1999r. 4 wrze?nia 1961 r. nast?pi?o rwnie? otwarcie jednooddzia?owego przedszkola nr 1, ktre mie?ci?o si? na parterze budynku (pozosta?? cz??? zajmowa? Dom Dziecka oraz siostry zakonne). Opiek? dydaktyczno-wychowawcz? powierzono Wies?awie ?awniczak oraz Czes?awie Ilman.


W roku 1970 Dom Dziecka zosta? przeniesiony do klasztoru ojcw Franciszkanw, co umo?liwi?o zwi?kszenia oddzia?w przedszkolnych, a od roku 2000 zaj?cie ca?ego budynku.


5 czerwca 2004 mia?y miejsce uroczysto?ci zwi?zane z nadaniem imienia naszej placwce. O nazwie rozstrzygn?? konkurs, a zwyci?sk? nazw? zosta? Bajkowy ?wiat.

Pierwszym dyrektorem i za?o?ycielem przedszkola by?a w latach:

  • 1961 -1984 pani Wies?awa ?awniczak, nast?pnie
  • p.o. 02.11.1980 -31.10.1981 Czes?awa Ilman ( 1 rok) 1981 r. pe?ni?a zast?pstwo
  • 1984 -1991 ?p .pani Jadwiga Dziudziel
  • 1989 by?a ?p. wice dyrektorem p. Urszula Wo?niak od wrze?nia
  • 1991 -1997 pani Jolanta Strzeszewska
  • 1997 -2010 ?p. Pani Ma?gorzata Kie?pi?ska
  • Od maja 2010 do 31.III.2011 p.o. pani Ma?gorzata Kalinowska
  • Od 1.04.2011 Monika Nowak do chwili obecnej