logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
PDF Drukuj Email

Projekt

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt pt. “Równe szanse na starcie w Gminie Wronki”

Projekt „“Równe szanse na starcie w Gminie Wronki” (Numer identyfikacyjny: POKL.09.01.01-30 zwany dalej “Projektem” jest realizowany przez Miasto i Gmin? Wronki/Samorz?dow? Administracj? Placówek O?wiatowych z siedzib? ul. Powsta?ców Wlkp.23, Wronki 64 -510 Wronki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urz?dem Pracy w Poznaniu, w ramach Dzia?ania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty. Pod dzia?ania 9.1.1 Zmniejszanie nierówno?ci w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”- Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki.

  1. G?ównym celem Projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Wronki, w wyniku utworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolu samorz?dowym „Bajkowy ?wiat” we Wronkach. Zwi?kszenie dost?pu do edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat poprzez utworzenie dodatkowych miejsc w nowym przedszkolu dla dzieci z terenów wiejskich i miejskich, w I kwartale 2013. Przedszkole obejmuje nauczaniem przedszkolnym 60 dzieci (Dziewczynek i Ch?opców) zamieszka?ych na terenie Miasta i Gminy Wronki. Zaanga?owanie 10 Rodziców (Kobiet i M??czyzn) tych dzieci w tworzenie i dzia?alno?? tego przedszkola. Integracja dzieci niepe?nosprawnych z pe?nosprawnymi w procesie wychowania przedszkolnego, w wyniku przyj?cia do przedszkola dwóch osób niepe?nosprawnych.
  2. Projekt jest realizowany w okresie: 1 lutego 2013 r. – 31 grudnia 2014 r. Obszarem realizacji projektu jest Miasto i Gmina Wronki.
  3. Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu jest 70 osób (60 dziewczynek i ch?opców w wieku 3-5 lat oraz 10 Rodziców/Opiekunów Prawnych tych dzieci) zamieszkuj?cych wielkopolsk? gmin? Wronki.
  4. Koszty organizacji Projektu s? wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

Gmina Wronki uzyska?a na wyposa?enie i prowadzenie Przedszkola w okresie realizacji Projektu dotacj? w wysoko?ci 1 253 960,00. Wk?ad w?asny Gminy wynosi 15%.

We wrze?niu 2012  r. Miasto i  Gmina Wronki z?o?y?a do Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Poznaniu wniosek o dofinansowanie projektu polegaj?cego na wyposa?eniu i prowadzeniu Przedszkola Publicznego we Wronkach. Pod grudnia br. WUP og?osi? list? rankingow?. Projekt „“Równe szanse na starcie w Gminie Wronki” zyska? uznanie ekspertów i znalaz? si? na I MIEJSCU w li?cie rankingowej.

 

Miasto i Gmina Wronki, otrzyma?a najwy?sz? w swojej historii pozyskiwania ?rodków z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego dotacj? w wysoko?ci: 1 253 960,00 z?! Kwota ta zostanie przeznaczona na doposa?enie  placówki w sprz?t audiowizualny, zabawki, materia?y plastyczne, sprz?t do zaj?? korekcyjnych, program do zaj?? logopedycznych, dofinansowanie do 10 wycieczek  przedszkolnych, dodatkowo zatrudnienie obs?ugi, dwóch nauczycieli oraz specjalisty do dzieci niepe?nosprawnych.

W ramach projektu dzieci b?d? mia?y zapewnione bezp?atnie zaj?cia dodatkowe:

  • zaj?cia z j?zyka angielskiego,
  • zaj?cia z logopedii,
  • zaj?cia z rytmiki,
  • terapi? pedagogiczn?,
  • zaj?cia z gimnastyki korekcyjnej.

Do realizacji zaj?? zostan? zakupione pomoce dydaktyczne i sprz?t – wszystko ze ?rodków pozyskanych w ramach dotacji. Ponadto w przedszkolu b?dzie prowadzony program integracji rodziców z przedszkolem poprzez aktywny udzia?  w przedsi?wzi?ciach zaplanowanych w projekcie.