logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
PDF Drukuj Email

Integracja dzieci i rodziców

Nowe, gminne przedszkole we Wronkach jest miejscem realizacji projektu spo?ecznego wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach EFS. Gmina Wronki  otrzyma?a dotacj? w wysoko?ci: 1 253 960,00 z?. Kwota ta jest przeznaczona na doposa?enie bazy przedszkola, stworzenie dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku 3 - 5 lat okresie od 01.02.2013r. do 31.12.2014r. Dzi?ki dofinansowaniu UE przedszkolaki w ramach projektu (60 dzieci oraz 10 rodziców) s? obj?te zaj?ciami dodatkowymi, takimi jak: j?zyk angielski,  rytmika, gimnastyka korekcyjna, zaj?cia z logopedii oraz zaj?cia z terapii pedagogicznej - bezp?atnie. Unia finansuje  uczestnictwo  wielu ciekawych wycieczkach w ci?gu trwania ca?ego projektu m.in.

  • Wolsztyn/parowozy
  • Stary Rynek Pozna?
  • Pozna? – Centrum Aktiv
  • Pozna?/ Palmiarnia
  • Gniezno - fabryka bombek
  • Pozna? – Teatr Lalek
  • Rogowo – Park Dinozaurów
  • Witoldzin/agroturystyka
  • Bucharzewo/ stadnina koni
  • Chalin/Centrum Edukacji Przyrodniczej

W ramach zadania zostanie doposa?ona baza dydaktyczna w sprz?ty audiowizualne, program do diagnozy i terapii logopedycznej, wyposa?enie sali terapii ruchowej, materia?y papiernicze, przystosowanie auli przedszkolnej.

Od lutego 2013 rozpocz?li?my realizacj? zaplanowanych dzia?a?. Realizacja projektu polega na zwi?kszeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla 60 dzieci w wieku 3 -5 lat z terenów wiejskich i miejskich, doposa?eniu bazy dydaktycznej, organizacji zaj?? dodatkowych oraz wyjazdów edukacyjnych. W wyniku dzia?a? podj?tych w projekcie do przedszkola przyj?to dwie osoby niepe?nosprawne.

Projekt oddzia?uje równie? na rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w Gminie Wronki. W ramach projektu zaplanowano wspó?prac? z rodzicami w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Przedszkole b?dzie miejscem integruj?cym lokaln? spo?eczno??, kontakty i wspó?prac? mi?dzy rodzicami, dzie?mi i kadr?.

Celem jest integracja dzieci niepe?nosprawnych z pe?nosprawnymi oraz ?agodzenie negatywnej stereotypizacji osób niepe?nosprawnych. Rodzice w??cz? si? w proces edukacji poprzez uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie przedszkola, wyjazdach edukacyjnych,  w zaj?ciach z udzia?em rodziców np. dot. niepe?nosprawno?ci, czytania bajek przez rodziców na terenie przedszkola.

W przedszkolnym oddziale ogólnodost?pnym, ucz?szczaj? równie? dzieci niepe?nosprawne z dzie?mi w pe?ni sprawnymi. Maksymalna ilo?? dzieci niepe?nosprawnych w takiej grupie to 5 osób. ?adne publiczne przedszkole w Gminie Wronki, nie prowadzi takich oddzia?ów.

Mamy nadziej?, ?e nasze dzia?ania przyczyni? si? do wzrostu tolerancji i wra?liwo?ci na potrzeby innych.

Corocznie liczba wolnych miejsc dla dzieci niepe?nosprawnych w przedszkolu  jest za ma?a w stosunku do potrzeb i oczekiwa? rodziców. Od wrze?nia 2013, dzi?ki Burmistrzowi Miasta i Gminy Wronki oraz Rady Miasta, zostanie utworzony oddzia? integracyjny w przedszkolu.
Zasadne jest tworzenie oddzia?ów integracyjnych w przedszkolach na terenie gminy. Wtedy mo?liwa b?dzie prawdziwa integracja dzieci niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem, w którym ?yj?. Rodzice nie b?d? zmuszeni korzysta? z profesjonalnej pomocy daleko od miejsca zamieszkania, a dziecko niepe?nosprawne nie b?dzie „wyrwane” z w?asnej grupy rówie?niczej. Nie mo?na bowiem mówi? o pe?nej integracji spo?ecznej dzieci niepe?nosprawnych w gminach w których nie maj? one dost?pu do placówek o?wiatowych dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Dziecko niepe?nosprawne powinno integrowa? si? z grup? rówie?nicz? z „w?asnego podwórka”, aby pó?niej na tym „podwórku” nie by? osamotnionym. Tworzenie oddzia?ów integracyjnych w przedszkolach to zwi?kszenie szans na integracj? dzieci niepe?nosprawnych ze ?rodowiskiem w którym ?yj?.

Monika Nowak

dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajkowy ?wiat” we Wronkach