logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
PDF Drukuj Email

Program Wspó?pracy Rodziców z Przedszkolem

Program obejmuj?cy anga?owanie rodziców w dzia?alno?? przedszkola poprzez organizacj? imprez okoliczno?ciowych i prac spo?ecznych, finansowanie wycieczek oraz prowadzenie akcji „Bajkoterapia” w ramach której, pe?ni? dy?ury czytania bajek.

BAJKOTERAPIA w roku przedszkolnym 2013/2014

W zwi?zku z realizacj? projektu pt. “Równe szanse na starcie w Gminie Wronki” w naszym przedszkolu prowadzimy Akcj? „Bajkoterapia”.
Akcja jest elementem programu wspó?pracy Rodziców z przedszkolem i anga?owania ich w dzia?alno?? o?wiatow? naszej placówki.

Celem Akcji jest zwi?kszenie udzia?u Rodziców w ?yciu przedszkola oraz przekazywanie Dzieciom dobrych nawyków czytania.

Zasady udzia?u w Akcji „Bajkoterapia”.

  1. Przynajmniej jedno z Rodziców ka?dego Dziecka ucz?szczaj?cego do naszego przedszkola zobowi?zuje si? do udzia?u w Akcji „Bajkoterapia”.
  2. Ka?dy Rodzic-Uczestniczka/Uczestnik „Bajkoterapii” zobowi?zuje si? do odbycia w danym roku przedszkolnym 30 min „dy?uru” czytania bajek. Rodzice ustalaj? terminy swoich dy?urów z Wychowaczyniami Grup.
  3. W celu unikni?cia „dublowania” pozycji ksi??kowych uprzejmie prosimy o konsultowanie z wychowawc? grupy
  4. Zapraszamy Wszystkich Rodziców: Mamusie i Tatusiów do wspólnego czytania !

Naprawd? warto czyta? Dzieciom! Przynajmniej 20 minut dziennie – CODZIENNIE. Podczas s?uchania bajek Dzieci ucz? si? my?lenia, rozwijaj? umiej?tno?ci j?zykowe, doskonal? pami?? i wyobra?ni?, poszerzaj? wiedz?, lepiej rozwijaj? si? psychicznie, umys?owo i spo?ecznie. G?o?ne czytanie Dzieciom to znakomita metoda wychowawcza i dobra inwestycja w przysz?o?? Dziecka.

Polecamy strony: www.nasze-bajki.plwww.calapolskaczytadzieciom.pl