logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Zaj?cia dodatkowe w ramach projektu PDF Drukuj Email

Zaj?cia dodatkowe w ramach projektu

Dzi?ki uzyskaniu przez Gmin? dofinansowania Uczestniczki i Uczestnicy Projektu w ramach projektu dzieci b?d? mia?y zapewnion? bezp?atnie: : j?zyk angielski, rytmik?, gimnastyk? korekcyjn?, zaj?cia z logopedii oraz zaj?cia z terapii pedagogicznej bezp?atnie. Do realizacji zaj?? zostan? zakupione pomoce dydaktyczne i sprz?t wszystko ze ?rodkw pozyskanych w ramach dotacji.

ZAJ?CIA DODATKOWE

w Przedszkolu nr 1 Bajkowy ?wiat WRONKI

Lp.

NAZWA ZAJ?? DODATKOWYCH

LICZBA GODZIN

od marca 2013 do 31.12.2014

Plan zaj??

PROWADZ?CA

1.

Terapia pedagogiczna

168 godzin

pi?tki

lic. Ilona Napiera?a

2.

Zaj?cia z logopedii

450 godziny

poniedzia?ki, wtorki, czwartki, pi?tki

mgr Ma?gorzata Klepacka

3.

Gimnastyka korekcyjna

504 godziny

czwartki, pi?tki

mgr Agnieszka Bielec

4.

Rytmika

504 godziny

poniedzia?ki, czwartki

lic. Weronika Ko?acka

5.

J?zyk angielski

504 godziny

wtorki, ?rody

mgr Maria Pospieszna

W ramach zaj?? z logoped? prowadzone s? nast?puj?ce formy wsparcia:

  • indywidualna i grupowa terapia logopedyczna
  • konsultacje z Rodzicami
  • porady logopedyczne dla Dzieci, Rodzicw i Kadry Dydaktycznej Przedszkola