logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
PDF Drukuj Email

S?ów kilka o programie

„Czytaj?ce przedszkola”...


 

Program "Czytaj?ce przedszkola" w ramach kampanii spo?ecznej "Ca?a Polska Czyta Dzieciom" ma da? szans? dzieciom na bycie m?drym, dobrym i szcz??liwym doros?ym cz?owiekiem.
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemno?ci jest najskuteczniejsz? metod? jego wychowania na cz?owieka samodzielnie my?l?cego, posiadaj?cego wiedz? i umiej?tno?? jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobra?ni?, który umie radzi? sobie w ?yciu przy pomocy rozumu, a nie pi??ci.

 

Badania naukowe potwierdzaj?, ?e g?o?ne czytanie dziecku:

 

 • buduje mocn? wi?? mi?dzy doros?ym i dzieckiem
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
 • rozwija j?zyk, pami?? i wyobra?ni?
 • uczy my?lenia, poprawia koncentracj?
 • wzmacnia poczucie w?asnej warto?ci dziecka
 • poszerza wiedz? ogóln?
 • u?atwia nauk?, pomaga odnie?? sukces w szkole
 • uczy warto?ci moralnych, pomaga w wychowaniu
 • zapobiega uzale?nieniu od telewizji i komputerów
 • chroni przed zagro?eniami ze strony masowej kultury
 • kszta?tuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na ca?e ?ycie

 Nikt nie rodzi si? czytelnikiem, czytelnika trzeba wychowa?:

 

 • Wprowad? rytua? g?o?nego czytania dziecku 20 minut dziennie.
 • Je?li dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj t? sam? ksi??k? lub wiersz.
 • Pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony.
 • Unikaj podzia?ów na ksi??ki dla ch?opców i dla dziewcz?t.
 • B?d? przyk?adem - dzieci powinny widzie? doros?ych zag??bionych we w?asnych lekturach ksi??ek i czasopism.