logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Wp?yw telewizji na psychik? i postawy dzieci i m?odzie?y PDF Drukuj Email

Wp?yw telewizji na psychik? i postawy dzieci i m?odzie?y

Telewizja niszczy wa?ne elementy dzieci?stwa, m.in. poczucie bezpiecze?stwa i optymizmu. Skupiaj?c si? na tematach przera?aj?cych i szokuj?cych, tworzy syndrom z?ego ?wiata. Lansuje wzorce cynizmu, bezwzgl?dno?ci, pogardy; demoralizuje i uczy zachowa? agresywnych. Dobre i edukacyjne tre?ci cz?sto gin? w zalewie bezwarto?ciowej i szkodliwej produkcji telewizyjnej.

PRZECI?TNIE DZIECI SP?DZAJ? 20 GODZIN TYGODNIOWO PRZED EKRANEM. NIEKTRE NAWET 40 I WI?CEJ. DO 18 ROKU ?YCIA DZIECKO OBEJRZY 8 TY?. MORDERSTW I 100 TY?. AKTW PRZEMOCY.

Skutki nadmiernego ogl?dania telewizji przez dzieci:

 • Nadpobudliwo?? i trudno?ci z koncentracj? (b. szybki potok obrazw cz?sto kilka obrazw w jednej sekundzie!!! - uszkadza zdolno?? skupiania uwagi; bombardowane d?wi?kiem i szybko zmieniaj?cym si? obrazem mzgi nie s? wstanie nad??y? za akcj? z linearnym my?leniem, s? natomiast poddane pot??nej sensorycznej i emocjonalnej stymulacji); nadmierne ogl?danie telewizji zmienia struktur? mzgu dziecka
 • Brak umiej?tno?ci j?zykowych g?wnym narz?dziem telewizji jest obraz, nie s?owo
 • Nieumiej?tno?? my?lenia i rozwi?zywania problemw (j?zyk i zdolno?? koncentracji to g?wne narz?dzia my?lenia)
 • Zanik wyobra?ni
 • Nieumiej?tno?? przewidywania konsekwencji - w telewizji wa?ne jest tu i teraz
 • Lenistwo umys?owe, nawyk biernej i bezkrytycznej konsumpcji produktw masowej kultury
 • Obni?enie wynikw w nauce
 • Postawa ?yciowa: niecierpliwo??, potrzeba ci?g?ej zewn?trznej stymulacji i rozrywki, szybkie popadanie w nud?, oczekiwanie gratyfikacji bez wysi?ku (rozdawanie nagrd, ?atwe konkursy)
 • Niezadowolenie z w?asnego wygl?du prowadz?ce do zaburze? w jedzeniu lub depresji (nierealistyczne, a cz?sto niezdrowe osi?gane poprzez anoreksj? lub sterydy - standardy urody lansowane przez media)
 • Niezadowolenie z dotychczas posiadanych rzeczy (podsycane celowo przez reklamy)
 • Zanik wra?liwo?ci, znieczulenie na cudzy bl i krzywd? w realnym ?yciu
 • L?k, niepokj, nieufno??, pesymizm lub cynizm, demoralizacja, agresja
 • Ograniczenie kontaktw z rwie?nikami, pogorszenie stosunkw z cz?onkami rodziny
 • Obni?enie umiej?tno?ci spo?ecznych i wska?nikw inteligencji emocjonalnej
 • Brak czasu i ch?ci na inne zaj?cia (sport, czytanie, w?asn? twrczo??, rozmowy itd)
 • U ch?opcw sk?onno?? do postawy macho, agresji i pogardy dla kobiet, u dziewcz?t cynizm, apatia lub agresja, przyzwolenie na bycie traktowan? jako obiekt fizycznego po??dania
 • Uzale?nienie jak od narkotyku (potrzebne coraz wi?ksze i mocniejsze dawki wra?e?)
 • Zaburzenia w rozwoju fizycznym z powodu d?ugotrwa?ego unieruchomienia przed ekranem, braku ruchu, ?wicze? rwnowagi i manualnych
 • Krtkowzroczno?? (patrzenie na dwuwymiarowa p?aszczyzn? ekranu jest szczeglnie niekorzystne dla ma?ych dzieci, ktrych oko jest przystosowane do widzenia trjwymiarowego).

Opracowanie: Fundacja ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego, inicjator kampanii
spo?ecznej Ca?a Polska czyta dzieciom, na podstawie ?rde? ameryka?skich m.in.: Col. Dave Grossman & Gloria de Gaetano Stop Teaching Our Kids to Kill, Jane M. Healy, Ph.D Endangered Minds, Jim Trelease Reading-Aloud Handbook, Michael & Diane Medved Saving Childhood, Joanne Cantor, Ph.D - Mommy, I am scared oraz materia?w Ameryka?skiej Akademii Pediatrw (American Academy of Pediatrics)