logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Statut PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

PRZEDSZKOLA NR 1 „BAJKOWY ŚWIAT” z oddziałem integracyjnym we wronkach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity ogłoszony w dniu 7 października 2014 r.

Uchwałą nr 3/2014/2015 z dnia 7 października 2014 r.

Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie przedszkola

Podstawy prawne Statutu:

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            i placówek ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania            w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U.             z 2014 r., poz. 251).

6. Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego              ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami )

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).

10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego           i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395).

11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                ( Dz. U. z 2014 r., poz. 478)

12. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  ( Dz. U.              z 2014 r., poz. 902).

13. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego                  ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą  w Dz. U. z 2013 r., poz. 560)

14. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego               ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami).

15. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa ( Dz. U. z 2009 r. Nr 168,

16. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz. U. z 2014 r., po. 498)

17. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).

18. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.            z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).

19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.                z 2014 r., poz. 1182 ).

20. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).

21. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  w 2014 r. , poz. 803).

22. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży               ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

23. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów           i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83  poz. 562 ze zm.).

24. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).

25. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach                 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 392).

26. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych  lub integracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 414).

27. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

28. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).

29. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa                        i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).

30. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1131).

31. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

32. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).

33. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

34. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U.        z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

35. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

36. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 124)

37. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U.                  z 2012 r. poz. 788).

38. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r.  o służbie medycyny (tekst jednolity: Dz. U. z 2004  r.              Nr 125, poz. 1317 ze zm.).

39. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).

40. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).

41. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).

42. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 167).

43. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.           z 2014 r., poz. 1202).

44. Rozprządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz.U. poz. 1257).

45. Uchwały nr XIII/102/2011 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 30 listopada 2011r.

 

SPIS TREŚCI  :

Dział I   Informacje o placówce

Rozdział 1.  Informacje ogólne o przedszkolu........................................................................

Rozdział 2.  Misja przedszkola................................................................................................

 

Dział II  Cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich realizacji

Rozdział 1.   Cele i zadania przedszkola................................................................................

Rozdział 2.   Sposoby realizacji zadań przedszkola...............................................................

Rozdział 3.   Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej........................................

Rozdział 4.   Organizacja zajęć rewalidacyjnych dzieciom niepełnosprawnym....................

Rozdział 5.   Indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne ...............................

Rozdział 6.    Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka……………………………………………..

Rozdział 7.   Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim..

 

Dział III  Organizacja pracy przedszkola

Rozdział 1. Organy przedszkola i ich kompetencje................................................................

Wykaz organów placówki...................................................................................................

Dyrektor Przedszkola.........................................................................................................

Rada Pedagogiczna...........................................................................................................

Rada Rodziców..................................................................................................................

Zasady współpracy organów przedszkola i rozstrzyganie sporów pomiędzy organami..............

 

Rozdział 2.  Organizacja wychowania i opieki.......................................................................

Organizacja i czas pracy przedszkola..................................................................................

Ramowy rozkład dnia.........................................................................................................

Tworzenie grup międzyoddziałowych...................................................................................

Dokumentacja pedagogiczna .............................................................................................

 

Rozdział 3.  Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu opieki............................................

 

Dział IV  Organizacja przedszkola

Rozdział 1. Organizacja przedszkola......................................................................................

Baza przedszkola .............................................................................................................

Praktyki studenckie...........................................................................................................

Dział V  Pracownicy przedszkola

Rozdział 1.  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola........................................................

Zadania nauczycieli............................................................................................................

Zadania wychowawców grup...............................................................................................

Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wychowankom..........................

Pracownicy samorządowi...................................................................................................

 

Dział VI  Wychowankowie przedszkola

Zasady rekrutacji................................................................................................................

Prawa i obowiązki wychowanka .........................................................................................

Nagrody i kary..................................................................................................................

Zasady skreślenia z listy wychowanków..............................................................................

Prawa i obowiązki rodziców................................................................................................

Formy współpracy z rodzicami...........................................................................................

Informacje porządkowe dla rodziców...................................................................................

Zasady odbierania dziecka z przedszkola.............................................................................

Wyposażenie wychowanka.................................................................................................

.......................

Dział VII  Warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

 

Dział VIII  Przepisy końcowe i przejściowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ I

Rozdział 1

Informacje ogólne o przedszkolu

§ 1. 1. Publiczne Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną:

 

1)     prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)     przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)     zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)     realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia wychowania przedszkolnego;

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy os. Borek 20 we Wronkach.

3. Przedszkole nr 1 prowadzi oddziały: ogólnodostępne i  integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami :  niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wronki.

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole używa nazwy:  Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat”

6. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 1

„Bajkowy Świat”

64- 510 WRONKI, os. Borek 20

Tel.67 2540 616

NIP 787 19 75 984 Regon 570302308

 

 

7. Przedszkole prowadzi:

1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 5 lat, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku 3 -8 lat;

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

8. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez:

1)     Miasto i Gminę Wronki

2)     Rodziców, w formie opłata za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

 

 1. 9. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy.

 

 1. 10. Obsługa administracyjną, finansową i techniczną przedszkola jest wykonywana przez Samorządową Administrację Placówek Oświatowych we Wronkach.

 

 1. 11. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

 1. 12. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty.

 

 1. 13. Rodzicom przysługuje dzienny odpis kosztów wyżywienia z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu oraz obniżenie miesięcznej opłaty za każdą godzinę nieobecności.

 

 

Rozdział 2

Misja przedszkola

§ 2. 1. Misja Przedszkola Nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach

 

Nasze działania przede wszystkim ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami, jego dążeniem do autokreacji, samorealizacji i autonomii. Chcemy wychować wrażliwego, twórczego, świadomego, zmotywowanego do działania człowieka o zintegrowanej osobowości. Człowieka dbającego o siebie oraz  o środowisko naturalne, w którym żyje.

Będziemy dążyć do tego, aby zdrowie rozumiane, jako stan równowagi fizjologicznej                    i psychicznej między organizmem człowieka a ”otaczającym światem”, warunkowało teraz i w przyszłości aktywne, bezpieczne i efektywne uczestnictwo dziecka w życiu społecznym                i kulturalnym oraz sprzyjało realizacji jego indywidualnych celów.

Nasze działania oparte na czterech filarach edukacji:

1)  uczyć się, aby wiedzieć

2)  uczyć się, aby być

3)  uczyć się, by móc oddziaływać na swoje środowisko

4)  uczyć się, aby żyć wspólnie – edukacja włączająca.

 

Nasze działania są ukierunkowane na dziecko w celu:

1)    kształtowania świadomości własnego ciała oraz możliwości własnego organizmu;

2)    kształtowania świadomości własnego „Ja” oraz postawy empatii   w stosunku do drugiego człowieka w zrozumieniu dla jego inności;

3)    kształtowania właściwych zachowań w stosunku do otaczającej przyrody: zwierząt i roślin;

4)    nabywania i bogacenia wiedzy oraz wykorzystywania jej w praktyce;

5)    uświadomienia dziecku zagrożeń i niebezpieczeństw, unikania ich oraz właściwego reagowania na nie;

6)    kształtowania czynnych postaw wobec zdrowia własnego i innych;

7)     kształtowania świadomości ekologicznej oraz znaczenia środowiska przyrodniczego dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego;

8)    rozwijanie zdolności do samokontroli, samoobserwacji  oraz do wspierania innych ludzi w tych zachowaniach;

9)    kształtowania umiejętności określonych mianem życiowych;

10)  wczesnego wykrywania grup ryzyka zdrowotnego, społecznego   i ekologicznego.

 

Nasze działania są ukierunkowane na rodziców w celu:

1)    ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i edukację ekologiczną;

2)    prezentowania i propagowanie postaw prozdrowotnych;

3)    wskazywania zagrożeń na które narażone są dzieci oraz zapobiegania im  (metody i formy działania, instytucje wspierające itp.);

4)    wskazania pozytywnych wzorców zachowań;

5)    wzbogacania i poszerzania wiedzy i świadomości w zakresie zdrowego stylu życia w poszanowaniu środowiska naturalnego;

6)    propagowania edukacji zdrowotnej w ścisłej korelacji z przyrodą -  w szerokim tego słowa znaczeniu.

 

Nasze działania są ukierunkowane na nauczycieli w celu:

1)    wzbogacania jego wiedzy, umiejętności do promowania zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci jak i ich rodziny;

2)    wzbogacania własnego warsztatu pracy pod kątem tworzenia warunków do promowania edukacji zdrowotnej oraz prac z dziećmi  o specyficznych potrzebach edukacyjnych;

3)    podniesienia, jakości działań podejmowanych na rzecz zdrowia dzieci;

4)    ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych ukierunkowanych na zdrowie i środowisko przyrodnicze;

5)    wykorzystywania  teorii  inteligencji wielorakich ze świadomością, że:

a)    każde dziecko jest inne, posiada własną, niepowtarzalną „mapę inteligencji”,

b)    ma swoje mocne i słabe strony,

c)    wszystkie rodzaje inteligencji są jednakowo cenne,

d)    każde dziecko posiada talenty;

 

W ramach priorytetów jw. przedszkole będzie propagować :

 1. Edukację promującą rozwój – rozwijanie świadomej, silnej i wrażliwej osobowości;
 2. Edukację włączającą;
 3. Edukację równych szans;
 4. Edukację zdrowotną oraz przyrodniczo – ekologiczną;
 5. Edukację twórczą;
 6. Sport, turystykę i rekreację;

Aby wizja naszego przedszkola urzeczywistniła się musimy mieć świadomość roli, jaką pełnimy w procesie wychowawczo – dydaktycznym i edukacyjnym.

Dlatego też będziemy efektywnie organizować edukację opartą na aktywnym                              i świadomym uczestnictwie dziecka – edukację, która stwarzać będzie gwarancje satysfakcjonującego przekraczania progów na drodze jego emocjonalnego, społecznego                  i edukacyjnego rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁ II

Rozdział 1

Cele i zadania przedszkola

§ 3. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3. 2. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)  wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2)  budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3)  kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4)  rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5)  stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                                  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6)  troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7)  budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8)  wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9)  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10)   zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1)  kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2)  kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3)  wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4)  wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5)  wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6)  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7)  wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8)  wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy i taniec;

9)  wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10)         wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11)         pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12)   wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13)   wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14)   kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15)   wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16)   przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

17)   przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej.

§ 5. Zadania przedszkola. Do zadań przedszkola należy:

1)  zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

 

2)  zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 

3)  kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 

4)  realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 

5)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także  wykorzystywanie wyników obserwacji  w procesie uczenia i nauczania;

 

6)  organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom                       i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

7)  organizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

 

8)  organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 

9)  dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania  do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

 

10)         wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

 

11)   organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 

12)   wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 

13)   umożliwianie wychowankom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 

14)   zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej dzieciom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

15)   rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 

16)    upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

 

17)   stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć ponad 5-godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

 

18)   rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

19)   współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

 

20)   upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 

21)   zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 

22)   prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

 

23)   ochrona wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących                               i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;

 

24)   egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 

25)   dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego , zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;

 

26)   kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

§ 6. Przedszkole kładzie nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

§ 7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także  w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.

 

 

 

Rozdział 2

Sposoby realizacji  zadań przedszkola

§ 8. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 

1)     szczegółowe cele edukacyjne;

2)     tematykę materiału edukacyjnego;

3)     wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

 

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów gotowych lub:

 

1)     opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2)     zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3)     zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. 5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu.
  1. 6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
   1. 7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
   2. 8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
   3. 9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

§ 9. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.

 

§ 10. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

§ 11. 1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

1)     realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 89 niniejszego statutu;

2)     zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

a)     co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

b)     co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

c)     najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d)     pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

3)     opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który  uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu;

4)      przestrzeganie liczebności grup;

5)     odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

6)     oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

7)     prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;

8)     kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;

9)     umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;

10)   oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

11)   zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

12)   ogrodzenie terenu przedszkola;

13)   zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

14)   zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni                              i pomieszczeń gospodarczych;

15)   wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

16)   wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

17)   dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;

18)   zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach                 i wycieczkach poza teren przedszkola;

19)   przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 3

Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

§ 19. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 20. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 21. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

 

1)     diagnozowaniu środowiska dziecka;

2)     rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka                         i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)     rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości; wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

4)     opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla wychowanków niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

5)     prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców;

6)     podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego przedszkolnego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

8)     wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

9)     umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

10)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 221. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych wychowanków wynikających z :

1)         wybitnych uzdolnień;

2)         niepełnosprawności;

3)         niedostosowania społecznego;

4)         zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)         specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)         zaburzeń komunikacji językowej;

7)         choroby przewlekłej;

8)         zaburzeń psychicznych;

9)         sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)      rozpoznanych niepowodzeń edukacyjnych;

11)      zaniedbań środowiskowych;

12)      trudności adaptacyjnych;

13)      odmienności kulturowej.

 

§ 23. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)     nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem;

 

2)     specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a)    pedagog specjalny

b)    psycholog,

c)    logopeda,

d)    fizjoterapeuta

e)    osoba która ukończyła studia podyplomowe lub kurs z oligofrenopedagogiki

 

§ 24. 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

 

1)     rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)     świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy;

3)     realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4)     dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy;

 

 

§ 25. 1. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę grupy.

 

2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, w przypadkach, jak w ust. 1:

1)     rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)     poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

3)     dyrektor przedszkola;

4)     pracownik socjalny;

5)     asystent rodziny;

6)     kurator sądowy.

 

3. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się dyrektorowi. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie przedszkola

 

 

§ 26. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem. Polega ona w szczególności na:

 

1)     dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb;

2)     rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;

3)     indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

4)     dostosowanie warunków  pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka ;

 

 1. 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych.

 

 1. 3. Są to:

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia

adresaci

Dzieci szczególnie uzdolnione

zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

2) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

adresaci

dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się

zadania

Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia

dziecka daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej.

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej

prowadzący

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

liczba uczestników

maksimum 5 osób

okres udzielania pp

zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

4) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym

adresaci

Dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

zadania

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania

Orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia PP

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych zajęć

czas trwania jednostki zajęć

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć

liczba uczestników

maksimum 10 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora,

4. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, to:

 

1)     porady i  konsultacje  dla rodziców – udzielane  i prowadzone przez pedagoga/ psychologa  w godzinach podanych na drzwiach gabinetu pedagoga.

 

2)     warsztaty  i szkolenia dla rodziców – zgodnie z harmonogramem podanym na każdy okres, umieszczonym w tablicy ogłoszeń dla rodziców. W przypadku warsztatów organizowanych dla rodziców danego oddziału informację przekazuje wychowawca grupy;

 

3)     porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga/psychologa – w  przypadku  potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem/psychologiem

 

§ 27. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla wychowanków                     z orzeczeniami.

1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomoc psychologiczno – pedagogicznej wychowankom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie                             o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog/psycholog jako przewodniczący zespołu oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu.

 

3. Dla wychowanków, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.

 

4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny ( IPET) zawiera:

 

1)     zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

 

2)     rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z tym, że  w przypadku:

a)     dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)     dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)     dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,

 

3)     formy i metody pracy z dzieckiem;

 

4)     formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;

 

5)     działania wspierające rodziców oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami, o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 2 (zajęcia specjalistyczne,    o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);

 

6)     zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka,               o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 3 (inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , w szczególności w zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne);

 

7)     zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań,               o których mowa w § 26 ust. 3 pkt 1 i 4.

 

5. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami dziecka lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno –pedagogiczną .

 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

7. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

 

8. Nauczyciele pracujący z dzieckiem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

 

 

§ 28. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej  pozostałym wychowankom.

 

1. W Przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest także dzieciom:

 

1)     posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,  w tym poradni specjalistycznej o zagrożeniu dysfunkcjami lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

 

2)     posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego - na podstawie tego orzeczenia;

 

 

2. Nauczyciele pracujący z grupą prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań,  obserwacji relacji poszczególnych dzieci z innymi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

 

3. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy   w bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę grupy.

 

4.. Wychowawca grupy  informuje rodziców o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana  telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

 

5. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie.

6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia  w grupie w celu: skoordynowania działań w pracy, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec dziecka, ustalenia form pracy,                          dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi przedszkola .

 

8.  Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 7 współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

 

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

10. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.

 

11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy  psychologiczno – pedagogicznej swojemu dziecku.

 

12. Wychowawca grupy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z orga-nizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.

 

§ 29. 1. Zainteresowania dzieci  oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

2. Organizowane w przedszkolu konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.

 

§ 30. 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 

1)     dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka;

2)    dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka;

3)   przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności dziecka

4)  umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

 

 

§ 31. 1. Objęcie wychowanka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 

2. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                       i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

3. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 32. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola .

§ 33. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 34. W przedszkolu zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda,  a miarę potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 35. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 36. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 37. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Powiatowa Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Szamotułach filia we Wronkach na zasadach współpracy pomiędzy stronami.

§ 38. Obowiązki wychowawcy grupy i nauczycieli w zakresie wspierania wychowanków.

 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno – pedagogicznej powierzonej opiece grupy do obowiązków wychowawcy należy:

 

1)     przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / zdolności wychowanków;

 

2)     przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną grupą o specjalnych potrzebach edukacyjnych wychowanków;

 

3)     zdobycie rzetelnej wiedzy o dziecku i jego środowisku; wychowawca poznaje dziecko                  i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań   i jego relacji z innymi,  analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z dzieckiem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.

 

4)     określenie specjalnych potrzeb dzieci samodzielnie lub we współpracy z nauczycielami prowadzących zajęcia w grupie ;

 

5)     w przypadku stwierdzenia, że wychowanek wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej złożenia wniosku do dyrektora przedszkola o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej – w  ramach form pomocy możliwych do prowadzenia w przedszkolu;

 

6)     poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor przedszkola lub upoważniona przez niego osoba. W przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz wychowawca jest obowiązany zachować zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;

 

7)     monitorowanie organizacji pomocy i obecności wychowanków na zajęciach;

 

8)     informowanie rodziców i innych nauczycieli  o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej  i postępach dziecka;

 

9)     angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

 

10)   prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zgodnie z zapisami   w statucie przedszkola;

 

11)   stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych                                              i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” –  w trakcie i ewaluacji                 „ in - post ” – na zakończenie;

 

12)   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

 

13)   udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych                                  z wykorzystaniem zasobów jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

 

 

 

 1. 2. Wychowawca grupy realizuje zadania poprzez:

 

1)     bliższe poznanie dzieci, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych             i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

 

2)     rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

 

3)     wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

 

4)     udział w pracach Zespołu Wspierającego dla dzieci z orzeczeniami;

 

5)     tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny           i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

 

6)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

 

7)     pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń edukacyjnych;

 

8)     utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w powierzonej mu grupie  w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec podopiecznych i sposobu udzielania im pomocy;

 

9)     rozwijanie pozytywnej motywacji kształcenia się, wdrażanie efektywnych technik nauczania;

 

10)   wdrażanie dzieci do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego                              i efektywnego organizowania sobie pracy;

 

11)   systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) wychowanka: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na dzieci szczególnie uzdolnione, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia edukacyjne, analizowanie wspólnie z rodzicami przyczyn niepowodzeń;

 

12)   tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację wycieczek, biwaków, rajdów;

 

13)   tworzenie warunków umożliwiających dzieciom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie dzieciom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw   i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

 

14)   współpracę z rodzicami lub  opiekunami dziecka w sprawach ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

 

15)   udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Przedszkola innych instytucji z wnioskami   o udzielenie pomocy.

 

 

 

§ 39. 1. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania dzieci                        i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej należy:

 

1)     prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień oraz zagrożeń dysfunkcjami;

 

2)     świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem;

 

3)     dostosowanie wymagań edukacyjnych do  indywidualnych potrzeb rozwojowych                     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka:

 

a)  posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach            i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

 

b)  posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

 

c)  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

 

d)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                                i placówkach.

 

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla wychowanków o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.

 

4)     indywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka;

 

5)     dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia;

 

6)     udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę grupy;

 

7)     komunikowanie rodzicom postępów oraz efektywności świadczonej pomocy;

 

8)     prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z dzieckiem zdolnym  i innych specjalistycznych);

 

9)     współdziałanie  z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia w grupie w celu zintegrowania    i ujednolicenia oddziaływań oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów rozwoju dziecka ;

 

10)   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi dziecka w sferze emocjonalnej i behawioralnej;

 

11)   udzielanie doraźnej pomocy wychowankom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów wychowanka, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

 

§ 40. Zadania i obowiązki pedagoga /psychologa.

 

1. Do zadań pedagoga/ psychologa należy:

 

1)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;

 

2)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;

 

3)     udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych;

 

4)     podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów wychowanków;

 

5)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku pozaprzedszkolnym;

 

6)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

 

7)     wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

 

8)     inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 

9)     pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dziecka;

 

10)   rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;

 

11)   podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do dzieci z udziałem rodziców  i wychowawców;

 

12)   działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 

13)   prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad                  w zakresie wychowania;

14)   udział w opracowywaniu Programów Profilaktyki;

15)   przewodniczenie Zespołowi Wspierającemu, powołanego do opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno – terapeutycznych;

16)   prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 41. Zadania i obowiązki logopedy/ specjalisty/ terapeuty

1.    Do zadań logopedy/ specjalisty należy:

 

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

 

2)     prowadzenie zajęć logopedycznych/ specjalistycznych  indywidualnych lub w grupach;

 

3)     podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia;

 

4)     utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;

 

5)     udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy   i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;

 

6)     prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg potrzeb;

 

7)     udział w pracach Zespołu Wspierającego ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z orzeczeniami;

 

8)     stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno –kompensacyjne;

 

9)     organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;

 

10)   organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym/ terapii zajęciowej;

 

11)   prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Gabinet logopedy/psychologa znajduje się na I piętrze. Na drzwiach wejściowych umieszcza się godziny dyżuru wraz z numerami kontaktowymi. Wszelkie informacje do rodziców widnieją na stronie internetowej szkoły: www.bajkowyswiat.evi.pl w zakładce „logoped/psycholog przedszkolny”.

 

Rozdział 4

Organizacja wychowania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych                                         wychowankom niepełnosprawnym

 

§ 42 1. W przedszkolu wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

 

1)  w oddziale ogólnodostępnym;

2)  w grupie integracyjnej.

 

§ 43. 1. Przedszkole  zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby                        i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

 

2. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 44. 1. Wychowankowi z niepełnosprawnością  można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego do 8 roku życia.

 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu dziecku podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierający, o którym mowa w § 27 statutu oraz zgody rodziców.

 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

 

4. Zgodę na przedłużenie wychowania przedszkolnego składają w formie pisemnej do dyrektora przedszkola , nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 

5. Decyzję o przedłużeniu pobytu dziecka w przedszkolu podejmuje dyrektor przedszkola nie później niż do końca lutego w ostatnim roku szkolnym.

 

6. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach:

 

1)  braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej  spowodowanych dysfunkcjami;

 

2)  psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.

 

§ 45. Opieka nad niepełnosprawnymi wychowankami  prowadzona jest do końca roku szkolnego, w którym dziecko w tym roku kalendarzowym kończy 8 rok życia.

 

§ 46. 1. Wychowankowi niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na dziecko.

 

2. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor przedszkola umieszcza w szkolnym planie zajęć i arkuszu organizacyjnym.

 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut,  zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

§ 47. 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający o którym mowa § 27 statutu przedszkola po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  ( IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka zwany dalej „ programem”.

 

2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 

3. Zespół, o którym mowa w § 27 statutu przedszkola, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankowi  oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

§ 48. W przedszkolu  organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

 

1)    korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna);

2)    korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne);

3)     korekcyjno – kompensacyjne;

4) zajęcia specjalistyczne: terapia zajęciowa, terapia integracji sensorycznej.

 

§ 49. 1. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą                  z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3. Dyrektor przedszkola , uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

§ 50. Wychowanek niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach określonych w Dziale II i  Rozdziale 3 statutu przedszkola.

Rozdział 5

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

§ 51. 1. Dzieci podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie  organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców                       (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka.

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w placówce.  Zajęcia mogą być przydzielone najwyżej dwóm nauczycielom.

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

6. W przypadku, gdy w orzeczeniu wskazano możliwość prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,  dyrektor realizuje to zalecenie pod warunkiem spełnienia łącznie dwóch warunków:

1)  w orzeczeniu wskazano taką możliwość oraz

2)  przedszkole  dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęć.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych dziecka, a także miejsca, w których zajęcia są organizowane.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków,  w których zajęcia są realizowane.

9. Na podstawie orzeczenia, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz na zasadach określonych w statucie przedszkola, formy i zakres pomocy psychologiczno –  pedagogicznej. Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą w wymiar godzin indywidualnego wychowania przedszkolnego.

10. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem   wynosi  od 4 do 6 prowadzonych w co najmniej 2 dniach.

11. Dokumentację indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w Dzienniku Indywidualnego nauczania, odrębnie prowadzonym dla każdego dziecka. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika Indywidualnego nauczania, a zgodę na odstąpienie treści nauczania potwierdza dyrektor własnoręcznym podpisem w dzienniku.

12. Dzienniki indywidualnego przygotowania przedszkolnego zakłada się i prowadzi dla każdego dziecka odrębnie.

13 . Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, którym stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, dziecka, umożliwia  udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych.

 

14. Zakończenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego następuje na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego. Do wniosku musi być załączone zaświadczenie lekarskie ,                 z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola.

 

Rozdział 6.

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

§ 52. 1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

§ 53. 1. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach o których mowa w art.2 pkt 5 z dnia 7 wrześni 1991 r. ustawy o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.

§ 54. 1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.

2. W skład  zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1)    pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka; w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog;

2)     psycholog;

3)     logopeda;

4)     inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

 

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

1)    ustalanie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcie rodziny dziecka;

2)    nawiązywanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

3)    opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, oraz oceniania postępów dziecka;

4)    analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań  w zakresie wczesnego wspomagania

 1. 4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba kierująca inną placówką wychowania przedszkolnego, albo upoważniony odpowiednio przez dyrektora lub osobę kierującą nauczyciel.

§ 55. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze  od 4 do 8 godzin w miesiącu,  w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

2.Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzone będą indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

3. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.

§ 57. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

2.Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala odpowiednio dyrektor przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba kierująca inną placówką wychowania przedszkolnego, w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).

§ 58. 1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez:

2. Udzielenie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalenie właściwych reakcji na te zachowania;

3. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

4. Pomoc w przystosowaniu warunków domowych do potrzeb dziecka oraz pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 59. 1. Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom niepełnosprawnym :

 1. 2. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. 3. Odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz

możliwości psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki

dydaktyczne;

 1. 4. Zajęcia specjalistyczne o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach;

 1. 5. Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i

 1. 6. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

7. W przedszkolu, za zgodą organu prowadzącego można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Rozdział 7.

Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim

§ 60. 1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku  dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z zatwierdzonym programem wychowania przedszkolnego i planem zajęć.

4. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jemu dzieci. Zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienki, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i narzędzia.

6. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela. Nauczyciel przekazuje  zmieniającemu nauczycielowi wszelkie uwagi, a dotyczące wychowanków.

7.  Nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby do sprawowania nadzoru.

8. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

9. Wycieczki i spacery poza teren przedszkola odbywają się z udziałem wymaganej liczby opiekunów.

10. Wycieczki całodzienne dzieci poza teren przedszkola odbywają się za pisemną zgodą rodziców/prawnych opiekunów. Jeżeli wycieczka stanowi formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie wymaga się zgody rodzica/pranego opiekuna.

11. Na każde 10 dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. W przypadku korzystania ze środków transportu miejskiego na każde 5 dzieci przypada jeden opiekun. Dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika z funkcją opiekuna.

12. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel jest zobowiązany powiadomić dyrektora przedszkola oraz rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

13. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę rodzica/prawnego opiekuna.

14. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowania ratunkowego w uzasadnionych przypadkach.

15. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo i może skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

16. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

18. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

DZIAŁ III

Rozdział  1

Organy  przedszkola i ich kompetencje

 

§ 61. 1. Organami szkoły są:

1)  Dyrektor Przedszkola;

2)  Rada  Pedagogiczna;

3)  Rada Rodziców;

 

 

§ 62. Każdy z wymienionych organów w § 53 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie    oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

§ 63.1. Dyrektor przedszkola :

1)     kieruje placówką   jako jednostką samorządu terytorialnego;

2)     jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;

3)     jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)     wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.

 

§ 64. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 65. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa   o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 66. Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a w  szczególności:

1)     kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;

2)     przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)     wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                          i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący

5)     powołuje przedszkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;

6)     opracowuje plan organizacyjny na rok szkolny;

7)     przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;

8)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

9)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;

10)   stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie                              i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej przedszkola;

11)   organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Dziale II  statutu  przedszkola;

12)   w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w   § 51. 1. statutu przedszkola;

13)   zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają;

14)   dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

15)   powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i Zespoły Wspierający, o których mowa   w  § 27 statutu przedszkola ;

16)   inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych  i organizacyjnych;

17)   stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej             i religijnej uczniom;

18)   ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne wychowanków niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;

19)   opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

20)   skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w statucie przedszkola;

21)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;

 1. 2. Organizuje działalność przedszkola , a w szczególności:

 

1)     opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

 

2)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;

 

3)     określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

 

4)     wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach dni wolne od zajęć;

 

5)     informuje nauczycieli i rodziców do 30 września o ustalonych dniach wolnych;

 

6)     odwołuje zajęcia w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia dzieci;

 

7)     zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze                  w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora przedszkola

 

8)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola,                       a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu wychowanków w budynku szkolnym i placu szkolnym;

 

9)     dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

 

10)   egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;

 

11)   sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola ;

 

12)   opracowuje projekt planu finansowego przedszkola i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;

 

13)   dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

 

14)   dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

 

15)    za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych przedszkola tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;

 

16)    organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;

 

17)    powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola;

 

18)   odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami;

 

19)   organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 1. 3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

 

1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;

 

2)     powierza pełnienie funkcji innym pracownikom;

 

3)     dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane kryteria oceny;

 

4)     decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy                       w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;

 

5)     organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu;

 

6)     opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

 

7)     dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

 

8)     przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom                          i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;

 

9)     występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli                 i pracowników;

 

10)    udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;

 

11)    załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

 

12)    wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

 

13)    wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

 

14)   przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

 

15)    dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

 

16)   określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

 

17)   odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;

 

18)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków                           do opiniowania  i zatwierdzania;

 

19)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 67. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

 

§ 68. Rada Pedagogiczna

 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni                          w przedszkolu.
 3. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach.
 4. 4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. Datę i godzinę obrad rady pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomości zainteresowanym nie później niż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi być przestrzegany. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań zastępcę.
 5. 5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania rady pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektów i opinii od organów uprawnionych należy do przewodniczącego rady. Każdy członek rady pedagogicznej przed podjęciem decyzji musi mieć możliwość zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do projektowanych uchwał, jak również otrzymania wyjaśnień.
 6. 6. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora przedszkola.
 7. 7. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 8. 8. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 

1)     uchwala regulamin swojej działalności;

 

2)     podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola;

 

3)     podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego ds i zgody rodziców;

 

4)     zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

 

5)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

6)     podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie wychowanka do innego przedszkola;

7)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

8)     uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

 1. 9. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 

1)     opiniuje organizacje pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;

 

2)     opiniuje  programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do użytku w placówce;

 

3)     opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

 

4)     opiniuje projekt innowacji do realizacji w przedszkolu;

 

5)     opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 

6)     opiniuje projekt finansowy szkoły;

 

7)     opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

 

8)     opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;

 

9)      wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

 

10)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

 

11)    opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

10. Rada Pedagogiczna ponadto:

 

1)     przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

 

2)     może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;

 

3)     uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;

 

4)     głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;

 

5)     ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

 

6)     uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

 

7)     ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola i nadanie imienia przedszkolu;

 

8)     może wybierać delegatów do Rady Przedszkola , jeśli taka będzie powstawała;

 

9)     wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;

 

10)   wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

 

11)   zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

12. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie z Instrukcją  Archiwizacyjną.

14. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać:

1)     określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby sporządzającej protokół;

2)     stwierdzenie prawomocności obrad;

3)     odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;

4)     listę obecności nauczycieli;

5)     uchwalony porządek obrad;

6)     przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień;

7)     przebieg głosowania i jej wyniki;

8)     podpis przewodniczącego i protokolanta.

 

 1. 15. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej.

 

 1. 16. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad.

 

 1. 17. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.

 

 1. 18. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu.

 

 1. 19. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 69.  Rada Rodziców.

 1. 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

 

 1. 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

 

 1. 3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z każdego oddziału przedszkolnego;

 

 1. 4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola.

 

 1. 5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji przedszkola.

 

 1. 6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

 

1)  pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań przedszkola;

 

2)  gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;

 

3)  zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego wpływu na działalność przedszkola, wśród nich zaś:

 

a)  znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola i w grupie  uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności, współtworzenie koncepcji pracy przedszkola;

b)  znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

c)  wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola,

d)  określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 1. 7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.

 1. 8. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego przedszkola lub Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

 

2)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola;

 

3)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;

 

4)     opiniowanie decyzji dyrektora przedszkola o dopuszczeniu do działalności w przedszkolu stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola;

 

5)     opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

 

6)     opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

 

9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić ekspertów spoza swego składu.

10. Rada Rodziców może:

 

1)     wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)     występować do dyrektora przedszkola, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkolnych;

3)     delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

4)     delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji konkursowej na dyrektora przedszkola.

 1. 12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)     szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

13. Tryb wyboru członków rady:

1)     wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców; wybrana Rada Rodziców może funkcjonować przez trzy kolejne lata

2)     datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców i nauczycieli nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów;

3)             wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad:

a)    wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe,

b)    w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun wychowanka,

c)    do Rady Rodziców wybiera po jednym lub trzech przedstawicieli rad oddziałowych,

d)    komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców,

e)    wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej i organizację wyborów,

f)     karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grupy,

g)    niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów,

h)    członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę głosów,

i)      organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola

j)      skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po dacie wyborów.

 

 1. 14. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

§ 70. Zasady współpracy organów przedszkola

 1. 1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3. 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. 4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. 5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 8. 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
 9. 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 63 niniejszego statutu.

§ 71. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)     prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;

2)     przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)     dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

 1. 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 2. 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 3. 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 4. 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 2

Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu

§ 72. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 73. Przedszkole jest wielooddziałowe z oddziałem integracyjnym.

§ 74. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10 godzin dzienne: od 6.30 do 17.00.

§ 75. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach  7.30  - 12.30.

§ 76. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 77. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 78. Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.

§ 79. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa.

§ 90. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00.

§ 91. 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora. W przedszkolu jest realizowany Program Wychowawczy  i Program Profilaktyki uchwalone przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 92. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 93. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, rytmika, Zajęcia są bezpłatne.

2. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1)     z dziećmi w  wieku 3 - 4 lat  - około 15 minut;

2)     z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

§ 94. 1. Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.

 1. 2. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie międzyoddziałowej.
 2. 3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

§ 95. Grupy międzyoddziałowe.

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 7.00 i 15.30 – 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.30 do momentu zamknięcia przedszkola.

3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

§ 96. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 97. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 98. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 

2. Dyrektor przedszkola opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 25 maja danego roku.

 

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności liczbę pracownikówPrzedszkola, w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbą zajęć  finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkola.

 

4. W arkuszu organizacji Przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia  przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 99. 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

1)  co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2)  co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

3)  najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

§ 100. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

1. W godzinach 6.30 - 8.00:

a)    schodzenie się dzieci,

b)    zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

c)    prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,

d)    zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,

e)    ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,

f)      przygotowanie do śniadania.

 

 1. 2. W godzinach  8.00 - 11.30:

a)    śniadanie,

b)    zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,

c)    prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,

d)    zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,

e)    zabawy ruchowe z prawidłami,

f)     spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,

g)    zabawy w ogrodzie przedszkolnym,

h)    przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.

 1. 3. W godzinach 11.30 – 13.00:

a)    obiad,

b)    profilaktyka stomatologiczna,

c)    zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,

d)    opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,

e)    zabawy uspokajające i relaksujące,

f)     spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,

g)    zajęcia dodatkowe,

h)    przygotowanie do podwieczorku

W oddziałach dzieci 3 letnich, po obiedzie dzieci leżakują.

 

 1. 4. W godzinach 14.00 – 14.30:

 

a)    podwieczorek.

b)    prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,

c)    gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,

d)    zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.

 

 1. 5. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8.30 – 12.30.

§ 101. Dokumentacja pedagogiczna.

1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2. Pedagodzy specjalni i specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej                 i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka objętego tą formą edukacji.

 

4. Przedszkole prowadzi księgę ewidencji dzieci 5 i 6 – letnich spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 3

Odpłatność za  przedszkole

§ 102. Odpłatność za przedszkole.

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne i organizowane za zgodą organu prowadzącego.

 1. 2. Opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł.            W godzinach poza realizacją podstawy programowej przedszkole organizuje:

1)     gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka;

2)     gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3)     zajęcia muzyczne lub plastyczne, oraz teatralne rozwijające uzdolnienia dziecka;

4)     gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

5)     zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

6)     opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłku.

 1. 3. Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin opieki prowadzą na podstawie programu komputerowego „Punktualnik”, który ewidencjonuje pobyt dziecka w przedszkolu na podstawie czytników kart.
 2. 4. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta i Gminy we Wronkach oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 3. 5. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu oraz świadczenia udzielane w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, ustala organ prowadzący przedszkole w formie uchwały.
 4. 6. Opłata, o której mowa w ust. 6, nie podlega zwrotowi w przypadku doraźnych nieobecności dziecka w przedszkolu
 5. 7. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 6. 8. Opłata, o której mowa w ust. 7 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa niż jeden dzień. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
  1. 9. Opłata za przedszkole składa się z 2 części:

a) opłaty za świadczenia,

b) opłaty za żywienie,

10. Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za pobyt należy dokonywać do 15 – tego każdego miesiąca na konto placówki.

11. Działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców (opiekunów) dziecka i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych produktów spożywczych, rodzice regulują płatności poprzez przelewy na konta bankowe przedszkola, które są wystawiane przez intendenta.

 1. 12. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 2. 13. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 6, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 3. 14. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłata za wyżywienie przekazywana jest na konto rodzica (prawnego opiekuna), po złożeniu wniosku,  lub może zostać przekazana na cele przedszkola.
 4. 15. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje do MGOPS – u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu w szczególnych wypadkach.

 

DZIAŁ IV

Rozdział I

Organizacja przedszkola

§ 103. 1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 

1)  przedszkole dysponuje 250  miejscami dla dzieci według orzeczenia organizacyjnego;

2)  posiada 10 sal dydaktycznych, dziennego pobytu dzieci, do zajęć dla poszczególnych grup wyposażonych w niezbędne sprzęty i pomoce dydaktyczne, wraz z szatnią i łazienką dla dzieci przy salach zajęć

3)  salę/aulę rekreacyjną do gimnastyki korekcyjnej;

4)  pomieszczenia administracyjno-gospodarcze tj. gabinet dyrektora, biuro  intendenta, łazienki, szatnie, zaplecze gospodarcze

5)   kuchnię, zmywalnię, magazyny;

6)  pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;

6) pokój zajęć logopedycznych;

7) salę do zajęć dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem;

8) placówka posiada ogród przedszkolny o powierzchni 1500 m2 z odpowiednim wyposażeniem i właściwie utrzymanym pod względem bezpieczeństwa, czystości oraz  zadbanej roślinności; dwa place zabaw dostosowane do wieku i rozwoju dzieci, plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

 

§ 104. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 105. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.

 

 

DZIAŁ V

Rozdział 1

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 106. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 107.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

1)  odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2)  otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;

3)  prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;

4)   indywidualizowanie  pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Wychowanka oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej  poradni specjalistycznej.

5)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach 5 i 6 - latków;

6)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;

7)  rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;

8)  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

9)  aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych do, których nauczyciel należy;

10)   dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w tym poradni specjalistycznej;

11)   tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali;

12)   kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;

13)   dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;

14)   bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.

15)   wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;

16)   rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;

17)   organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

18)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;

19)   aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;

20)   przestrzeganie dyscypliny pracy;

21)   prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;

22)   kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej;

23)   dbanie o wystrój sali powierzonej opiece;

24)   przestrzeganie tajemnicy służbowej;

25)   przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

26)   opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;

27)   wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez:

1)     dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;

2)     tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;

3)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;

4)     pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym;

5)     organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;

6)     utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne;

7)     wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodzenia;

8)     wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę Sali;

9)     okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;

10)   unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;

11)   stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;

12)   współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci;

13)   wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;

14)   dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;

15)   udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;

16)   przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

 

§ 108. 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci.

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Jest zobowiązany:

1)  skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p.poż, a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;

2)  do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;

3)  do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)  nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa;

5)  do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6)  nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu.

7)  kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

8)  dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;

9)  zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10)   usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11)   udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12)   nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 109.1. Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy:

1) Zadania edukacyjne:

a) dokonanie diagnozy dziecka w celu zaplanowania oddziaływań

dydaktycznych,

b)opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,

c) czuwanie nad realizacją kolejnych zadań opracowanego programu edukacyjno- terapeutycznego,

d) dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości dziecka,

e)opracowanie z nauczycielem prowadzącym strategii zajęć,

f)przygotowanie pomocy dydaktycznych, różnorodnej wersji ćwiczeń.

g) prowadzenie dziennika, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej , oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

h) gromadzenie, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego pomocą logopedyczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez nauczyciela wspomagającego, pedagoga

2) Zadania integrujące:

a) czuwanie i wspieranie integracji między dziećmi w grupie,

b) włączanie dziecka do wszelkich imprez i uroczystości zarówno grupowych

jak i przedszkolnych,

c) czuwanie i budowanie integracji między rodzicami,

d) budowa integracji z nauczycielem prowadzącym.

3) Zadania wychowawcze:

a) informowanie rodziców o pracy dziecka na zajęciach,

b) udzielanie instruktażu dotyczącego pracy z dzieckiem w domu,

c) udzielanie porad dotyczących korzystania z dodatkowej pomocy,

d) prowadzenie integrujących zajęć grupowych.

4) Ponoszenie odpowiedzialności za ochronę przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem w stopniu odpowiednim do zadań przy przetwarzaniu danych osobowych.

5) Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikające z

bieżącej działalności.

 

§ 110. 1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)  przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)  wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)  dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)  zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)  zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)  stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)  sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)  złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

 

§ 111. 1. Zadania intendenta.

1)  Do zadań intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy:

a)    pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozlicznie się z nich na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,

b)    przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu K103, K104, rozliczanie dochodów DBFO.

2)  Do zadań intendenta związanych z gospodarką magazynową należą:

a)    sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na liszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,

b)    prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek inwentarzowych,

c)    prowadzenie dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,

d)    terminowe rozliczanie rachunków i dokumentów,

e)    ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzone środki finansowe,

f)     sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem kuchenno-magazynowym,

g)    prowadzenie magazynu środków czystości,

h)    stosowanie się do innych przepisów określających zasady produkcji i przechowywania żywności i środków czystości

i)      zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,

j)      racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,

k)    utrzymywanie czystości magazynów żywnościowych.

3)  Do zadań intendenta związanych z działalnością organizacyjno – gospodarczą należą:

a)    wykonywanie badań profilaktycznych,

b)    przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących bph. I p/poż,

c)    prowadzenie magazynu, zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt oraz środki czystości,

d)     udział w szkoleniach bhp i p/poż,

e)    uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,

f)     zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g)    sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu;

h)    kontrolowanie czystości wszystkich pomieszczeń i nadzór nad pracą pracowników obsługi (w zakresie nadzoru nad czystością pomieszczeń intendent potwierdza swoim podpisem sprawdzenie czystości we właściwych rejestrach);

i)      prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami przydzielonych przez Dyrektora przedszkola postępowań         o udzielenie zamówienia publicznego;

4)     Do zadań intendenta związanych z żywieniem dzieci i personelu należą:

a)    planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców, sporządzanie jadłospisów uwzględniających zasady żywienia dzieci od 2,5 do 6 lat,

b)    nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielanie racji żywnościowych dzieciom

c)    wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego,

d)    przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie,

e)    prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,

f)     prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,

g)    nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).

h)    nadzór nad właściwym funkcjonowaniem stołówki

i)      przestrzeganie zasad GMP/GHP, systemu HACCP, Regulaminu Stołówki,

j)      w celu zapewnienia jakości zdrowotnej żywności wdrażanie systemu HACCP obowiązującego w przedszkolu wśród personelu przedszkola

k)    wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami dyrektora a wynikającymi z potrzeb i organizacji przedszkola.

 

§ 112.1. Zadania kucharki:

1)     uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2)      nadzorowanie i kierowanie pracą pomocy kuchennych w zakresie:

a) przestrzegania zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP, przepisów higieniczno-sanitarnych, bhp, ppoż.;

b) przestrzegania  właściwego podziału pracy w kuchni, zgodności przyjmowanej dostawy artykułów spożywczych ze złożonym zamówieniem;

c) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia;

d)  oszczędnego gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem,

e) prawidłowy przebieg procesów technologicznych przy sporządzaniu posiłków,

f) dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych i sprzętu, potwierdzania podpisem prawidłowego wykonywania czynności związanych z utrzymaniem czystości na terenie kuchni i zaplecza kuchennego we właściwych rejestrach,

3)     przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

4)     pobieranie z magazynu produktów żywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczenie przed użyciem;

5)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

6)     utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

7)     pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepidu;

8)     znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

9)     natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelakich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i życia;

10)   przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

11)   udział w szkoleniach bhp i p/poż;

12)   wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w przedszkolu.

 

§ 113. 1. Zadania pomocy kuchennej:

1)  obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;

2)  przestrzeganie i wdrażanie zasad GHP i procedur HACCP obowiązujących w przedszkolu,

3)  rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;

4)  przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

5)  pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków;

6)  mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;

7)  sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym;

8)  wykonywanie poleceń kucharza i intendenta wynikających z codziennego podziału prac;

9)  zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

10)         znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

11)   współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;

12)   przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

13)   udział w szkoleniach bhp i p/poż;

14)   wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizacją pracy w przedszkolu.

 

§ 114. 1. Zadania pomocy nauczyciela:

 

1)  Opieka nad dziećmi:

 

a)  pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór,

b)  opieka w czasie spacerów i wycieczek,

c)  pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,

d)  udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,

e)  udział w dekorowaniu sali,

f)    pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

 

2)  Przestrzeganie BHP:

a)  odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

b)  zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

 

3)  Gospodarka materiałowa:

a)  kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, znajomość stanu posiadania,

b)  umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,

c)  zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,

d)  dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,

e)  odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania.

 

4)  Sprawy ogólne:

a)  nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,

b)  dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne,

c)  sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych.

 

5)     Do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 

Codziennie  pomoc w organizacji posiłków:

 

a)    rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni – oddziały 10-godzinne,

b)    estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców),

c)    przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,

d)    podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia (zmywanie kubeczków po użyciu) – oddziały 5-godzinne,

e)    pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

f)     odpowiedzialność za sztućce – oddziały 10-godzinne.

 

§ 114. 1. Zadania woźnego/konserwatora:

1)  systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń;

2)  kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno kanalizacyjnych, grzewczych, elektro – energetycznych, klimatyzacyjnych;

3)  systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4)  wykonywanie prac remontowo – budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu, przygotowania, zlecanych przez dyrektora;

5)  dbanie o powierzony sprzęt;

6)  utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych;

7)  wykonywanie pracy wynikającej z funkcji określonej w umowie o zatrudnieniu (konserwacja urządzeń w budynku oraz w ogrodzie),

8)  utrzymywanie otoczenia przedszkola w czystości,

9)  w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak świadczących o obecności szkodników, podejmowanie działań zgodnych z procedurą HACCP obowiązujących w przedszkolu,

10)         udział w szkoleniach bhp i p/poż;

11)         przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i p/poż;

12)         wykonywanie poleceń dyrektora.

§ 115. 1. Zadania inspektora BHP:

 

1)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

2)     informowanie Dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń;

 

3)     udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

4)     udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji;

 

5)     udział w przekazywaniu do użytkowania:

 

a)    nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części,

b)    urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci,

 

6)     sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

 

7)     udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

8)     opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

 

9)     udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków;

 

10)   prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

 

11)   doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

12)   udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;

 

13)   doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;

 

14)   współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

 

15)   współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań;

 

16)   współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;

 

17)   współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;

 

18)   uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy;

 

19)   inicjowanie i rozwijanie na terenie przedszkola różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii.

 

Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad bhp w placówce firmie  zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilno-prawnej lub pracownikowi przedszkola,

posiadającemu uprawnienia.

 

2. Inspektor BHP jest uprawniony do:

 

1)   przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w każdym innym miejscu wykonywania pracy;

 

2)  występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

3)  występowania do dyrektora z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

4)  występowania do dyrektora o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

 

5)  niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób;

 

6)  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej;

 

7)  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób;

 

8)  wnioskowania do dyrektora o niezwłoczne wstrzymanie pracy i zajęć w placówce w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, wychowanków albo innych osób.

§ 116. 1. Do obowiązków woźnej/sprzątaczki w przedszkolu należy:

1)    utrzymywanie w czystości powierzonych pomieszczeń i dbanie o należyty stan sprzętu technicznego;

2)    dbanie o powierzony sprzęt, poszanowanie mienia społecznego;

3)    codzienne sprzątanie sali zajęć oraz innych pomieszczeń, za które jest odpowiedzialna,

4)    pomoc wychowawcy w opiece nad dziećmi w trakcie spacerów, wycieczek, pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci, w trakcie zajęć na polecenie dyrektora i nauczyciela,

5)    porządkowanie sali po zajęciach plastyczno-technicznych i innych oraz po posiłkach,

6)    codzienne odkurzanie mebli, sprzętów i zabawek znajdujących się w sali zabaw,

7)    mycie okien kilka razy w roku (wg potrzeb);

8)    rozkładanie leżaków w przypadku pracy w grupie z dziećmi leżakującymi;

9)    uzupełnianie braków w łazienkach (papier toaletowy, mydło);

10) przestrzegania podstawowych zasad i przepisów BHP w pracy;

11) w razie nieobecności konserwatora usuwać niebezpieczne przedmioty z terenu ogrodu – dokonywać codziennego przeglądu;

12) natychmiastowe zgłaszanie usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków lub pracowników dyrektorowi;

13) przestrzeganie wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora placówki a wynikających z organizacji pracy;

14) zakaz udzielania rodzicom wychowanków oraz innym osobom informacji dotyczących dzieci, a w razie zaistnienia sytuacji kierować zainteresowanych do wychowawcy lub dyrektora placówki;

15) punktualne podawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń, w czasie podawania posiłków stosować się do przepisów HACCP

16) przestrzegać zasady Dobrej Praktyki Higienicznej i procedur HACCP obowiązujących obowiązków przedszkolu

17) dbać i zapewnić dzieciom bezpieczeństwo czasie całego pobytu w przedszkolu

18) pełnić inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

 

 

DZIAŁ VI

Wychowankowie przedszkola

§ 117. Zasady rekrutacji

1. Do przedszkola przyjmowane są:

 

1)  dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.  w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania

2)  dzieci w wieku od 3 do 5 lat;

3)  w wyjątkowych wypadkach może być przyjęte dziecko 2,5 – letnie.

 1. 2. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce od dnia 1 marca.
 2. 3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. 4. Wnioski niekompletne, wypełnione nieprawidłowo nie będą rozpatrywane.
 4. 5. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby  placówek,  rodzic  określa preferencje co do kolejności przyjęcia.

 

§ 118. 1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:

1)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;

2)    podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola;

3)    postępowanie odwoławcze;

4)    postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

§ 119. 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy   Wronki

 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 98 ust. 1, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

1)     wielodzietność rodziny;

2)     niepełnosprawność kandydata;

3)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)     niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

6)     objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego kryterium wartość – „ 1”.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

4. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Są to następujące kryteria:

1)    położenie przedszkola względem miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola (wniosek) – 1 pkt,

2)    położenie przedszkola względem miejsca pracy jednego z  rodziców kandydata do przedszkola (wniosek) - 1 pkt,

3)    rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (wniosek) - 1 pkt,

4)    dochód na osobę w rodzinie kandydata do przedszkola ( załącznik- oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie) - 1 pkt,

5)    sytuacje losowe - 1 pkt.

5. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na zasadach określonych w § 99 postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy.

6. Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 99 ust. 2 – 4 .

7. Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 15 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do  danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się na zasadach określonych w tym rozdziale.

 

§ 120. Zapisy do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się w ciągu całego roku, w uzgodnieniu terminu rozpoczęcia zajęć z dyrektorem przedszkola, na podstawie następujących dokumentów:

1. Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

2. Zgoda rodzica na prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

§ 121. Wymagana dokumentacja na potrzeby rekrutacji.

1. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami w terminie od 1 marca do 31 marca.

2. Wniosek pobiera się bezpośrednio z sekretariatu przedszkola lub strony www.bajkowyswiat.evi.pl

3. Wypełniony wniosek wraz  z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru.

4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:

 

1)  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

 

2)  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata;

 

3)  orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz .U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

4)  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

5)  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135
ze zm.);

6)  zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców;

7)  oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie;

8)  Położenie przedszkola względem miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola (wniosek);

9)  Położenie przedszkola względem miejsca pracy jednego z  rodziców kandydata do przedszkola (wniosek);

10)         Rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (wniosek).

 

 

5. Dokumenty, o których mowa w § 100 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 – 5 składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

6. Oświadczenia, o których mowa w § 100 ust. 4 pkt 1 i pkt 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

7. Oświadczenie rodzica o dochodzie na osobę w rodzinie; położenie przedszkola względem miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola (wniosek);położenie przedszkola względem miejsca pracy jednego z  rodziców kandydata do przedszkola (wniosek); rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszego przedszkola (wniosek).

8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin dostarczenia żądanych potwierdzeń.

9. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do burmistrza miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

10. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia określonego w kryteriach naboru.

 

 

§ 122. Procedura  odwoławcza

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

2. Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia  może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje forma pisemna.

4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 123. Zadania i uprawnienia Komisji Rekrutacyjnej

1. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;

2)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;

3)     podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie
z  wymogami art. 20 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;

4)      podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, zgodnie z wymogami art. 20  ust.4 ustawy o systemie oświaty;

5)     w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę wolnych miejsc;

6)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

7)     sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica/opiekuna kandydata, uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie odmowy przyjęcia zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym;

8)     w przypadku wolnych miejsc w placówce, przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego według tych samych zasad, w przypadku wolnych miejsc w placówce

 

 1. 2. Członkowie komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa.

 

§ 124. Obowiązki członków komisji rekrutacyjnej

1. Do obowiązków członków komisji należy w szczególności:

 

1)  uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach komisji;

2)  czynny udział w pracach komisji;

3)  wykonywanie poleceń Przewodniczącego;

4)  zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do placówki;

5)  ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów;

 

§ 125. Obowiązki przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 

1)  zapoznanie członków komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;

2)  opracowanie harmonogramu posiedzeń komisji oraz porządku zebrań;

3)  zawiadomienie członków komisji o terminie i miejscu zebrań komisji;

4)  dostarczenie na posiedzenie komisji dokumentacji kandydatów do szkoły, w oparciu
o które komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;

5)  przewodniczenie zebraniu komisji;

6)  zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów; zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;

7)  sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;

8)  przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa w § 137 ust. 1 pkt 3 -5;

9)  sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac komisji wraz z wnioskami do dalszej pracy.

§ 126. Porządek pracy Komisji Rekrutacyjnej

1. Komisja Rekrutacyjnej pracuje według następującego porządku:

 

1)  prace przygotowawcze polegają na:

 

a)    sprawdzeniu pod względem formalnym złożonych wniosków,

b)    w przypadku braków formalnych wykluczenie ich z postępowania rekrutacyjnego. Do wniosku odrzuconego z powodu braków formalnych należy dołączyć opis wskazujący na braki,

c)    ustaleniu liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy,
a ubiegających się o przyjęcie do szkoły,

d)    ustaleniu listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

e)    sporządzenie cząstkowego protokołu z części wstępnej. Protokół powinien zawierać: liczbę wolnych miejsc, liczbę złożonych wniosków ogółem.

2)  I etap postępowania rekrutacyjnego dotyczy rozpatrzenia wniosków rodziców /opiekunów kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy zgodnie z przyjętymi kryteriami.

 

 

3)  II etap postępowania rekrutacyjnego prowadzi się, gdy po przyjęciu wszystkich kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta I Gminy, posiada wolne miejsca – rekrutację prowadzi się dla zamieszkałych poza obwodem.

 

a)    ustala się listę kandydatów z największą liczbą punktów,

b)    przygotowuje się listę kandydatów przyjętych i nieprzyjęty oraz liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia,

 

4)  postępowanie uzupełniające  prowadzi się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

 

Obowiązują takie same zasady postępowania uzupełniającego, jak opisane powyżej. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny.

§ 127. 1. Po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z procedurami opisanymi  § 111 ust. 1-4, Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół.

 

§ 128. Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1)    właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)    szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;

3)     ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4)    poszanowaniu jego godności osobistej;

5)     poszanowaniu własności;

6)     opieki i ochrony;

7)     partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)     akceptacji jego osoby.

9)    indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 29;

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

 

2.  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

1)    szanować kolegów i wytwory ich pracy;

2)     nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;

3)    szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;

4)    dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;

5)     przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

6)    sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

7)    przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

8)    słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

 

§ 129. Nagrody i kary.

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone:

1)  ustną pochwałą nauczyciela.

2)  pochwałą do rodziców,

3)  nagrodą rzeczową,

4)  listem gratulacyjnym,

5)  pochwałą dyrektora,

6)  odznaką honorową przedszkola.

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:

1)  reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania,

2)  odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza,

3)  odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy,

4)  powtarzanie poprawnego zachowania,

5)  czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.

 

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

§  130. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

1)  nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 

2)  zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego;

 

3)  utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;

 

4)  nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy referuje problem.

3. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.

9. Zasady skreślania z listy wychowanków nie dotyczą dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

§ 131. Prawa i obowiązki rodziców.

1. Rodzice mają prawo do:

1)  wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2)  znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3)   uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4)   wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5)  otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6)   wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7)  udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

8)  zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;

9)  wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

10)   wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców

11)   udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.

 1. 2. Rodzice mają obowiązek:

1)  regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2)  współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3)  przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

4)  odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

5)   informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

6)   zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

7)   znać i przestrzegać postanowień statutowych;

8)  przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

9)  interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

10)    kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

11)    zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

12)    uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

13)    bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

14)    śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

15)    informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

16)   dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie   zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu.

17)    zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

18)    kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 132. Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych z rodzinami i zebrań grupowych. Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

1)  rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

2)  ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

3)  podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

a)      prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych,

b)      prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych,

c)      rozmowy indywidualne,

d)      zebrania grupowe i ogólne,

e)      gazetkę dla rodziców

 

4)  uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

 

a)      zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b)      kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c)      utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

 

 1. 2. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „dni otwarte - adaptacyjne” dla nowoprzyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

 

1)     obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

2)     oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

3)     analizy stosowanych metod wychowawczych;

4)     obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;

5)     obniżenia poczucia lęku u dziecka i rodziców związanych przebywaniem poza domem.

 

§ 133. Informacje porządkowe dla rodziców.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 - 8.00. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

 

3. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich      (np. szczepień,  badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby.

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i adres.

§ 134. Zasady odbierania dzieci z przedszkola.

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.

2. Rodzice odbierają dzieci do godziny 17.00.

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane.

4. Upoważnienie wystawia  co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).

8. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę – do 18.00 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami .

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 135. Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, przybory toaletowe do mycia zębów, pidżamę i poszwę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (5 i 6–latki). Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku.

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie                    i zagubienie przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

 

DZIAŁ VII

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu

 

§ 136. Warunki bezpiecznego pobytu dzieci  w przedszkolu.

 1. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren przedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyżurujący nauczyciele.
 2. 2. Obce osoby mogą być wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się i tylko za zgodą dyrektora przedszkola.
 3. 3. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni.
 4. 4. W  widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.
 5. 5. W  przedszkolu określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
 6. 6. W przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. 7. W przedszkolu zapewniono możliwość rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.
 8. 8. Instalacje grzewcze i elektryczne chronione są przed bezpośrednim dostępem dzieci.
 9. 9. Przedszkole zapewnia wychowankom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie przedszkola oraz poza jego terenem w trakcie wycieczek:

1)    podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych  za bezpieczeństwo dzieci  odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je sprowadzić po zajęciach. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Przedszkola o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2)   podczas zajęć poza terenem przedszkola  pełną odpowiedzialność za zdrowie i  bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

10.    W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, plac zabaw nauczyciel zapoznaje rodziców i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na ich wyposażeniu.

11. Budynek przedszkola  jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).

12. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą  przejmuje inny pracownik przedszkola.

13.   W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia szkolnego inspektora bhp oraz Dyrektora przedszkola.

14. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.

15.  O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator             i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

DZIAŁ VII

Przepisy końcowe

 

§ 137. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie                    z odrębnymi przepisami.

 

§ 138. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu               o jednolity rzeczowy wykaz akt.

 

§ 139. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów.

 

§ 140. Statut Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” jest nadawany i zmieniany drogą nowelizacji po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

§ 141. Statut jest opublikowany na stronie internetowej przedszkola oraz dostępny do wglądu u dyrektora placówki.