logotype
img1
img2
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
img3
Przedszkole dzisiaj PDF Drukuj Email

Przedszkole nr 1 "Bajkowy ?wiat" zosta?o przeniesione do siedziby nowego budynku na os. Borek 20. Uroczyste otwarcie przedszkola odby?o si? dnia 15 grudnia 2012 roku. Prac? w nowym budynku, w zwi?kszonych oddzia?ach rozpocz?to dnia 02 stycznia 2013. Obecnie nasze przedszkole liczy 10 oddzia?w, do ktrych ucz?szcza 247 dzieci. Opiek? nad nimi sprawuje grono nauczycieli posiadaj?cych pe?ne kwalifikacje pedagogiczne.

W przedszkolu, od wrze?nia 2013, zosta? utworzony oddzia? integracyjny. Oprcz tego, od wrze?nia 2012 roku organizuje si? wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Obecnie w roku szkolnym 2013/2014, wczesnym wspomaganiem obj?tych jest 7 dzieci. Jeste?my otwart? placwk?, je?li zaistnieje taka potrzeba, organizujemy tak?e zaj?cia rewalidacyjno - wychowawcze lub indywidualne.

Najwa?niejszymi warto?ciami, ktrymi kierujemy si? w naszej pracy s?:

- bezpiecze?stwo ka?dego z nas,

- wzajemna akceptacja,

- szacunek wobec siebie,

- promocja zdrowia

Wyr?nia nas: poszukiwanie nowych rozwi?za? w pracy z dzie?mi, potrzeba ci?g?ego doskonalenia, otwarto?ci na potrzeby dziecka i rodzicw. Wsplnie z najbli?szym ?rodowiskiem budujemy przyjazne przedszkole, cel ten osi?gamy poprzez zaspokajanie potrzeb spo?eczno?ci przedszkolnej.

Proponowane przez nauczycieli zaj?cia dydaktyczne wspomagaj? ukszta?towanie szcz??liwego, aktywnego, asertywnego wychowanka, umiej?cego wypowiada? swoje zdanie. i wys?uchiwa? opinii innych. Kszta?c? odporno??, dziecka na stres i napotykane trudno?ci. Rozbudzaj? ciekawo?? poznawcz? i pozytywne nastawienie do uczenia si? oraz rozwijanie zainteresowania i uzdolnienia.

Jednym z kluczowych elementw programu przedszkola jest jak najpe?niejsza obecno?? rodzicw. Zaanga?owanie rodzicw w ?ycie przedszkola nie tylko powoduje popraw? jako?ci opieki nad dzieckiem, ale rwnie? tworzy specyficzn? atmosfer? przyja?ni i wi?zi mi?dzy nami.

Naszymi walorami s?:

 • nowoczesny budynek w pe?ni wyposa?ony w nowe meble, dywany, sprz?t, zabawki
 • sala j?zykowa
 • sala korekcyjna
 • pi?kna i du?a aula na uroczysto?ci rodzinne
 • kompetentna i wyspecjalizowana kadra pedagogw oraz pracownikw zaplecza,
 • zagospodarowany zielony ogrd,dwa place zabaw dostosowane do wieku i rozwoju dzieci
 • prowadzenie katechezy,
 • udzia? w konkursach i przedstawieniach teatralnych,
 • organizacja licznych spotka? okoliczno?ciowych, wynikaj?cych z kalendarza uroczysto?ci przedszkolnych,
 • prowadzenie zaj?? otwartych dla rodzicw,
 • smaczne posi?ki,
 • serdeczna i ?yczliwa atmosfera.


MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola Bajkowy ?wiat

Ciekawy ?wiata i samodzielny, zaradny, co oznacza, ?e:

cz?sto zadaje pytania chc?c zaspokoi? sw? ciekawo??

przejawia aktywno?? podejmuj?c r?ne samodzielne zadania

osi?gn?? optymalny dla swego potencja?u rozwojowego poziom wiedzy, umiej?tno?ci, sprawno?ci

Rozwa?ny i odpowiedzialny, co oznacza, ?e:

 • dba o swe zdrowie, higien? osobist?, wygl?d
 • stara si? respektowa? w?asne prawa i obowi?zki w grupie i w rodzinie
 • pami?ta, ?e jego prawa ko?cz? si? tam, gdzie zaczynaj? si? prawa innych osb
 • zdaje sobie spraw? z konsekwencji r?nych zachowa? w?asnych i innych osb

Uczciwy i prawdomwny, co oznacza, ?e:

szanuje w?asno?? swoj? i cudz?

nie k?amie

Grzeczny i szanuj?cy innych, co oznacza, ?e:

 • zna i stosuje obowi?zuj?ce normy kulturalnego zachowania
 • nie u?ywa brzydkich s?w szanuje innych ludzi, ich odmienno?? (np. niepe?nosprawno??)
KOMPETENCJE ABSOLWENTW

PRZEDSZKOLA BAJKOWY ?WIAT

W ZAKRESIE DOJRZA?O?CI SZKOLNEJ


Dojrza?o?? spo?eczna

dobry poziom adaptacji

zdolno?? do nawi?zywania prawid?owych relacji spo?ecznych

samodzielno?? i aktywno??

przestrzeganie norm wsp??ycia, kole?e?sko??

Odporno?? emocjonalna

zdolno?? do obdarzania uwag? i porozumiewania si? w zrozumia?y sposb (s?uchaj? i wypowiadaj? si? w r?nych sytuacjach)

umiej?tno?? pokonywania trudno?ci

umiej?tno?? znoszenia pora?ek i korygowania swego zachowania

podejmowanie zada? na swoj? miar? i realizowanie ich do ko?ca

Motywacja do nauki

rozbudzenie poznawcze, ch?? do podj?cia nauki

zdolno?? odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonania zada? oraz z w?asnych osi?gni??

posiadanie wyobra?enia na temat obowi?zkw wynikaj?cych z roli ucznia

Opanowanie kluczowych umiej?tno?ci i sprawno?ci decyduje o dojrza?o?ci szkolnej dzieci zgodnie z wymogami podstawy programowej.